ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2008/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2008 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀCÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bảnQuy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp & PTNT tại Công văn số 2422/SNN-TTBVTV ngày 7/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số48/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lýsản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàntỉnh Bình Phước.

Lý do: Không phù hợp vớiThông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp & PTNT vềviệc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp vàcây ăn quả lâu năm và Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tàichính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phítrong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Điều 2. Các ông (bà): ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giámđốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.HDND;
- Đoàn đại hội Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các phòng;
-Lưu: VT (Th qd 22-013)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm