ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNGNAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày06/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thống nhất quản lý các hoạt độngđối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờtrình số 616/SNgV-TTr ngày 17/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh ĐồngNai.

Điều 2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệmhướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

QUY CHẾ

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀNKHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các nghi thức tổ chức đóntiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Đoàn khách nước ngoài quy định trong Quychế này gồm các Đoàn đại biểu cấp cao Đảng - Nhà nước hoặc Đoàn đại biểu cấpcao Đảng - Chính phủ nước ngoài; Đoàn đại biểu cấp Bộ và cơ quan ngang Bộ, Đoànđại biểu các cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài; Đoàn đại biểu Quân sự nướcngoài; Đoàn đại biểu của các địa phương có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai;các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức Chính phủ vàPhi Chính phủ nước ngoài; tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư người nước ngoài (sauđây gọi tắt là các Đoàn khách nước ngoài) đến thăm và làm việc tại tỉnh ĐồngNai.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan đoàn thể, tổ chứcchính trị - xã hội, đơn vị quân sự, kinh tế và một số cơ quan, đơn vị kháctương ứng với đoàn khách nước ngoài khi đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

Khi đón tiếp các Đoàn cấp cao nước ngoài, ngoàiviệc áp dụng các quy định tại Quy chế này, cơ quan chủ trì đón tiếp phải phốihợp và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Ngoại vụ. Đối với các Đoàn có mức độ lễtân đặc biệt sẽ thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của các cơ quan chủ trì đónở Trung ương gồm Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và BộNgoại giao.

Chương II

QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP

Mục I. ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAOĐẢNG – NHÀ NƯỚC HOẶC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG – CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Đón tiếp Đoàn Người đứng đầu Nhà nước,Người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền có quan hệchính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Bí thư Tỉnh ủy, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Tỉnhủy, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốchoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng hoặc Phó phòng SởNgoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩuhiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đóntiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủyhoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làmviệc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viênchính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược Thường trực Tỉnh ủy hoặc lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh mở tiệc chiêuđãi trọng thể có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãiphía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời cácthành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 5. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia, Ngườiđứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩuhiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đóntiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh đón, tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thànhphần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh mở tiệc chiêu đãi trọngthể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnhcó các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viênchính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 6. Đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội doChủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện, HạNghị viện dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Đoàn Đại biểu Quốc hộitỉnh Đồng Nai và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Trưởng, Phó Trưởng ĐoànĐại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánhhoặc Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc SởNgoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng Đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩuhiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đóntiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Hộiđồng nhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hộiđàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thứccủa Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãitrọng thể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phíatỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thànhviên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 7. Đón tiếp Đoàn đại biểu do Chủ nhiệm,Phó Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc Quốc hội hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đón tiếp, làmviệc, tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Không tổ chức các nghi thứclễ tân ngoại giao. Trong từng trường hợp cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh có thểxem xét, bố trí đón, tiễn Đoàn tại địa giới hành chính hoặc nơi Đoàn đến, đi.

Điều 8. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, do Bộtrưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón, tiếp: Tặng hoa cho Trưởng Đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩuhiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đóntiếp, làm việc, nơi ở; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh đón tiễn Đoàn tại nơi xe đỗ trước trụ sở làm việc.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thànhphần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể: Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức tiệc chiêu đãi trọng thể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có cácthành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chínhthức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Điều 9. Đón tiếp Đoàn đại biểu cấp Bộ, khôngdo Bộ trưởng hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón Đoàn tại nơi đến,tiễn Đoàn tại nơi xuất phát (nơi đi).

3. Thành phần đón, tiễn gồm: Giám đốc hoặc Phó Giámđốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và chuyên viên phụ trách lễ tân Sở Ngoạivụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh tiếp đoàn tại nơi làm việc và tiễn Đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưuniệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.Thành phần phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn; lãnh đạo mộtsố Sở, Ban ngành liên quan.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Ủy ban nhân dân tỉnh mờicơm thân mật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự. Thành phần dự cơm thân mậtphía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời cácthành viên chính thức của Đoàn.

Điều 10. Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán nước ngoàitại Việt Nam, do Đại sứ dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại trụ sởnơi làm việc.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặcPhó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoạivụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Lãnh đạo Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tânđón Đoàn tại nơi xe đỗ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơi xe đón.Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Thànhphần dự hội đàm phía tỉnh gồm đại diện lãnh đạo một số ngành, lĩnh vực tươngứng với các thành viên của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Ủy ban nhân dân tỉnh mờicơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnh có các thành viên tham giahội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viênchức tùy tùng Đoàn.

Điều 11. Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán nước ngoàitại Việt Nam, không do Đại sứ dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc tại trụsở Sở Ngoại vụ; tặng quà lưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tổ chức các cuộctiếp xúc hoặc tham quan tùy theo nội dung làm việc và nguyện vọng của kháchnhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyềnđồng ý.

Điều 12. Đón tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán nướcngoài tại Việt Nam, do Tổng Lãnh sự dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Sở Ngoại vụ.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại trụ sởnơi đến làm việc.

3. Thành phần đón, tiễn: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ,Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Trưởng hoặc phó phòng vàChuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ đón Đoàn tại nơi xe đỗ. Lãnhđạo Sở Ngoại vụ tiễn Đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.Thành phần phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức của Đoàn, lãnh đạo mộtsố sở, ban, ngành liên quan.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Mời cơm thân mật: Sở Ngoại vụ mời cơm thânmật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnhcó các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viênchính thức của Đoàn.

Điều 13. Đón tiếp Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sựquán nước ngoài tại Việt Nam, không do Tổng Lãnh sự dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc; tặng quàlưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tổ chức các cuộc tiếp xúc hoặc tham quan tùytheo nội dung làm việc và nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiệncụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Điều 14. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự, doTổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chỉ huy trưởng, ChínhỦy hoặc Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính Ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Vănphòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốcSở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân SởNgoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp:

a) Tặng hoa cho Trưởng đoàn và phu nhân (phuquân), tặng phẩm, trang trí cờ nước khách và cờ Việt Nam, khẩu hiệu chào mừngbằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp, làm việc;bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễnĐoàn tại nơi xe đón.

b) Các nghi thức ngoại giao khác thực hiện theoquy định của Bộ Quốc phòng trên cơ sở phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hộiđàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với thành viên chính thức củaĐoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiêu đãi trọngthể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm,đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chức tùytùng Đoàn.

Điều 15. Đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự,không do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với SởNgoại vụ tổ chức đón tiếp. Chỉ huy trưởng, Chính Ủy hoặc Phó Chỉ huy trưởng,Phó Chính Ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội đàm, mời cơm thân mật. Tùytheo tính chất, yêu cầu của từng trường hợp cụ thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổchức nghi lễ đón tiếp trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Quốcphòng và thông lệ quốc tế.

Điều 16. Đón tiếp người đứng đầu Đảng, Chínhquyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bí thư, Tỉnh trưởng, Thống đốcBang, Trưởng Đặc Khu hoặc tương đương

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặcPhó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng vàChuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm lưu niệm, trang trí cờ nước khách và cờ ViệtNam, khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước khách hoặc tiếng Anh tạinơi đón tiếp, làm việc đối với một số đối tác đặc biệt; bố trí xe cảnh sát giaothông dẫn đường; Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàntại nơi xe đón.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chủ trì hội đàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với thành viênchính thức của Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Chiêu đãi trọng thể:

Tỉnh ủy hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiêuđãi trọng thể, có biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Thành phần dự tiệc chiêu đãiphía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời cácthành viên chính thức và các quan chức tùy tùng Đoàn.

Mục II. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘCLIÊN HIỆP QUỐC, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 17. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộcLiên hiệp quốc, do người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

1. Cơ quan chủ trì đón, tiếp: Ủy ban nhân dântỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn Đoàn tại sânbay nếu đi bằng đường hàng không, tại địa giới tỉnh nếu đi bằng đường bộ.Trường hợp Đoàn khách đi bằng đường thủy sẽ tổ chức đón tiếp tại bến cảng.

3. Thành phần đón, tiễn: Chánh Văn phòng hoặcPhó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoạivụ, Trưởng hoặc Phó phòng và Chuyên viên phụ trách công tác Lễ tân Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoànvà phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ Liên hiệp quốc và cờ Việt Nam,khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại nơi làm việc; bố trí xecảnh sát giao thông dẫn đường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiễn Đoàn tại nơixe đón.

5. Hội đàm, tiếp xúc:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hộiđàm. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thứccủa Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theonguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương vàđược cấp có thẩm quyền đồng ý.

6. Tiệc chiêu đãi: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctiệc chiêu đãi. Thành phần dự tiệc phía tỉnh có các thành viên tham dự hội đàm,đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viên chức tùytùng Đoàn.

Điều 18. Đón tiếp các tổ chức quốc tế thuộcLiên hiệp quốc, không phải người đứng đầu Tổ chức dẫn đầu

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc; tặng quàlưu niệm và mời cơm thân mật Đoàn. Tùy theo nội dung làm việc và trong từngtrường hợp cụ thể, Sở Ngoại vụ xem xét, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnhchủ trì tiếp, làm việc.

Điều 19. Đón tiếp các tổ chức Phi Chính phủnước ngoài

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp và mời các sở, ban,ngành, Hiệp hội, đoàn thể liên quan cùng dự làm việc; không tổ chức lễ đóntiễn, không trang trí cờ và khẩu hiệu chào mừng tại nơi làm việc; tổ chức mờicơm thân mật trong trường hợp cần thiết. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựcơm thân mật và tiếp xã giao nếu khách có nguyện vọng. Các quy định khác về lễtân ngoại giao không áp dụng trong trường hợp này. Sau buổi làm việc, Sở Ngoạivụ có trách nhiệm báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mục III. ĐÓN TIẾP CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, NHÀĐẦU TƯ, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỈNH LÀMVIỆC, TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Điều 20. Đón tiếp các tổ chức, cá nhân, nhàđầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhàđầu tư nước ngoài)

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý cácKhu công nghiệp chủ trì đón tiếp, trao đổi thông tin với nhà đầu tư nước ngoàiđến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kếtquả làm việc. Trường hợp qua làm việc, nhà đầu tư có nguyện vọng gặp lãnh đạotỉnh thì đơn vị chủ trì làm việc có trách nhiệm phối hợp Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định lịch tiếp. Tùy theo nội dunglàm việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời các đơn vị liên quan dự buổi làmviệc với nhà đầu tư nước ngoài do lãnh đạo tỉnh chủ trì.

2. Nghi thức đón, tiễn: Không tổ chức lễ đón, lễtiễn. Trường hợp đón tiếp nhà đầu tư nước ngoài là lãnh đạo các tập đoàn kinhtế lớn, các Tổng Công ty đến từ các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao vớiViệt Nam thì trang trí khẩu hiệu chào mừng bằng tiếng Việt và tiếng nước kháchhoặc tiếng Anh tại nơi làm việc. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh mời cơm thân mật, tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn.

Chương III

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VỚI VĂN PHÒNG TỈNHỦY, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC SỞ, BAN,NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tổ chức thựchiện, hướng dẫn và quản lý công tác lễ tân ngoại giao trong hoạt động đón tiếp,làm việc với các Đoàn khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với Bộ Ngoạigiao tìm hiểu và xác minh thông tin về các Đoàn khách nước ngoài; phối hợp vớiVăn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh thống nhất về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và mục đích cầnđạt được trước khi lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nướcngoài.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao và Chính phủ tặng Huân chương, Huy chươngvà các danh hiệu vinh dự khác cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, ngườiViệt Nam định cư ở nước ngoài có thành tích đóng góp thiết thực, hiệu quả vàosự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, cácsở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố BiênHòa, các cơ quan Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị quân sự, kinhtế có nhu cầu đón tiếp, làm việc với các Đoàn khách nước ngoài theo chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của mình, liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn cụ thểvề thủ tục.

2. Trường hợp các Đoàn khách nước ngoài đến thămvà làm việc theo lời mời của Sở, Ban ngành, địa phương nào thì sở, ban, ngành,địa phương đó chủ trì đón tiếp và có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ trongcông tác lễ tân và quản lý khách nước ngoài theo quy định. Nếu khách có nguyệnvọng gặp, tiếp kiến với lãnh đạo tỉnh thì cơ quan chủ trì đón tiếp có tờ trình(qua Sở Ngoại vụ) đề nghị lãnh đạo tỉnh bố trí thời gian tiếp, làm việc vớiĐoàn.

Điều 23. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện việc đón tiếp các Đoànkhách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh được thực hiện theo Quyết địnhsố 49/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ chitiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tếvà chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể việcđài thọ cho các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh phải đượcsự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Ngoạigiao, đồng thời áp dụng theo thông lệ quốc tế trên cơ sở có đi có lại.

3. Cơ quan chủ trì đón tiếp làm đầu mối dự trùkinh phí và thanh quyết toán theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 24. Mua sắm và quản lý quà tặng, hiện vật

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp chịu trách nhiệmtham mưu về chủng loại và số lượng, mua sắm và quản lý quà tặng cho đối tácnước ngoài. Giá trị quà tặng được quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này.

2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm quản lý, bảoquản, trưng bày quà tặng và hiện vật lưu niệm các loại của các đối tác nướcngoài tặng cho tỉnh Đồng Nai khi vào làm việc tại tỉnh. Các đơn vị chủ trì tiếpĐoàn có trách nhiệm tập trung về cho Sở Ngoại vụ các quà tặng và hiện vật lưuniệm của tỉnh để tập trung quản lý. Sở Ngoại vụ có biên nhận trả lại cho đơn vịnộp về hiện vật ngoại giao do mình quản lý.

3. Quà tặng của nước ngoài tặng cho các cá nhântham gia tiếp Đoàn, do cá nhân tự lưu giữ hoặc nộp lại và báo cáo các tổ chứctheo quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơquan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức,viên chức.

Điều 25. Thông tin đối ngoại, quản lý tưliệu, hình ảnh

1. Trước và sau khi tiếp Đoàn, cơ quan chủ trìcó trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành cung cấp các nộidung, thông tin đến buổi làm việc với đối tác nước ngoài. Nội dung được cungcấp phải đảm bảo chính xác, không vi phạm các quy định về bí mật nội bộ và Nhànước. Trường hợp phía đối tác có nguyện vọng phỏng vấn Lãnh đạo tỉnh thì SởNgoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn, banhành thông cáo báo chí liên quan đến các sự kiện trong trường hợp cần thiết,cung cấp thông tin có định hướng theo quy định của pháp luật.

2. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phátthanh - Truyền hình Đồng Nai và các đài phát thanh địa phương khi tham gia tiếpĐoàn có trách nhiệm đưa tin kịp thời và tổng hợp thành tư liệu (hình ảnh,video, bài viết), gửi lưu trữ về Sở Ngoại vụ trong vòng 10 (mười) ngày sau khiĐoàn kết thúc công tác tại tỉnh.

3. Trường hợp không có phóng viên các báo, đàitham gia tiếp Đoàn, cơ quan chủ trì có trách nhiệm phân công Chuyên viên phụtrách hoặc thuê ngoài việc quay phim, chụp hình làm tư liệu và gửi lưu trữ tạiSở Ngoại vụ.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 26. Khi đón tiếp các Đoàn khách nướcngoài đến thăm và làm việc, các sở, ban, ngành, địa phương cần bảo đảm tinhthần trọng thị, chu đáo, tiết kiệm; thực hiện đúng theo chương trình, nội dung,kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý và theo sự thống nhất với các bêncó liên quan; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) kết quả làmviệc.

Điều 27. Đối với các Đoàn khách nướcngoài không thuộc diện quy định tại Quy chế này, Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếpvà báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản kết quả làm việc và các đề xuấtnếu có. Trường hợp khách có nguyện vọng, Sở Ngoại vụ xem xét và đề nghị lãnhđạo tỉnh tiếp tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thựchiện nghi thức lễ tân ngoại giao theo đúng quy định tại Quy chế này và Nghịđịnh số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đóntiếp khách nước ngoài.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương,đơn vị, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,phát sinh, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan cần phản ánh kịp thời về SởNgoại vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung chophù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.