ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIKHOẢN 1 ĐIỀU 6 QUY ĐỊNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚICÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2012-2015 BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂYNINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyếnkhích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT-BKHCNMT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2000 của Bộ Khoa học và Côngnghệ và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách vàcơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học vàcông nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 10tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định hỗ trợ doanhnghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninhgiai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 41/TTr-KHCN ngày 19 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy địnhhỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàntỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh như sau:

“1. Có một trong các hoạt động nêu tại Điều 3của Quy định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Quy định hỗ trợ doanhnghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninhgiai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày11/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các doanh nghiệp tổ chứctham gia thực hiện Quy định căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang