ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍCẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địabàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu lệ phí cấp giấy phépxây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cánhân khi làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theoquy định của pháp luật.

2. Mức thu lệ phí:

STT

Loại giấy phép

Mức thu

a

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân

- Tại các phường và thị trấn: 75.000 đồng/01giấy phép

a

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân

- Các xã còn lại: 50.000 đồng/01giấy phép

b

Cấp phép xây dựng các công trình khác:

150.000 đồng/01 giấy phép

c

Gia hạn giấy phép xây dựng

15.000 đồng/01 giấy phép/lần gia hạn

3. Cơ quan thu lệ phí: Cơ quanđược cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng theo quy định của phápluật.

4. Quản lý và sử dụng nguồn lệphí thu được:

a) Quy định tỷ lệ nộp ngânsách: Cơ quan thu lệ phí được trích lại 20% trên tổng số tiền lệ phí thu được;nộp 80% vào ngân sách nhà nước theo quy định;

b) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu lệ phí được quản lývà sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng chứngtừ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố LàoCai; đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Lệ phí cấp giấp phép xâydựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng