ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊTRẤN HÒA VINH, HUYỆN ĐÔNG HÒA VÀ XÃ HÒA TÂN TÂY, HUYỆN TÂY HÒA VÀO BẢNG GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 05 NĂM (2015-2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của BộTài nguyên và Môi trườngQuy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng,điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 củaUBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5năm (2015-2019);

Căn cứ Công văn số 263/HĐND ngày 02/10/2015 của Thường trựcHĐND Tỉnh về bổ sung kinh phí năm 2015 cho các đơn vị và bổ sung giá đất củacác huyện vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 480/TTr-STNMTngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa TânTây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm(2015-2019), cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2.

Số TT

Tên xã, đường, đoạn đường

Giá đất

I

Huyện Đông Hòa

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1

Thị trấn Hòa Vinh

1.1

Khu dân cư số 2

-

Đường N2 rộng 20,5m

1.500

-

Đường D2 và đường N2.1 rộng 15,5m

1.300

1.2

Đường D2.1 rộng 15,5m (từ đường D2 đến đường N4-A)

1.300

1.3

Đường D2 rộng 15,5m (từ đường N2 đến hết đường D2)

1.300

II

Huyện Tây Hòa

1

Xã Hòa Tân Tây

1.1

Đường Quốc lộ 29

-

Đoạn đường mới từ nhà hàng Dạ Thảo 3 đến đường bê tông từ cầu ga Gò Mầm đi cầu Suối (sau khi đã đầu tư hạ tầng)

420

240

100

70

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng cáccơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Đông Hòa, Tây Hòa chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn