PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 41-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHỮNGTỦ SÁCH GIÁO KHOA DÙNG CHUNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ BỔ TÚC VĂNHÓA TẬP TRUNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để nhanh chóng bảo đảm cho họcsinh các trường phổ thông và bổ túc văn hóa tập trung có đủ sách giao khoa để họctập;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục (công văn số 1855-KHTV ngày20-8-1975) với sự nhất trí của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngânhàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. –Từ năm học 1976-1977, ngân sách Nhà nước sẽ cấp kinh phí cho các lớp vỡ lòng,các trường phổ thông và bổ túc văn hóa tập trung để tổ chức những tủ sách giáokhoa dùng chung cho những học sinh mượn học tập.

Điều 2. –Bộ Giáo dục cótrách nhiệm lãnh đạo, tổ chức và quản lý tốt những tủ sách này nhằm bảo đảm:

a) Tất cả các học sinh đềucó đủ sách học;

b) Bảo quản giữ gìn sách để dùngđược nhiều năm.

Điều 3. – Ủy ban Kếhoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước với Bộ Giáo dục quy định thốngnhất về nguồn vốn, cách cấp phát vốn, cấp phát kinh phí mua sách và điều kiệnphương tiện tổ chức cho mượn sách và bảo quản sách giao khoa.

Bộ Văn hóa cùng với Bộ Giáo dụctổ chức việc in và phát hành sách giáo khoa, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo dụcvề nghiệp vụ thư viện trong nhà trường.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởngBộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, TổngGiám đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phốchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh