ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHBỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONGSẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãngphí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25tháng 5 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tụcthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Xvề “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 574/TT-STC ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên ( CóQuy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức phổbiến, quán triệt và triển khai quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thựchành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể quần chúng nhân dân trên địabàn tỉnh.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước; tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩquan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang phải gương mẫu thựchiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện quy địnhnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cáctổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

QUY ĐỊNH

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNHGIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊUDÙNG CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013)

I. Mục tiêu chung

1. Từng bước nâng cao ý thức cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trongsản xuất và tiêu dùng, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bướcngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác THTK, CLP, góp phần nângcao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của địa phương, thực hiện thắng lợicác mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Khuyến khích mọi người dân tham gia quản lýnhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhândân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụcông dân trong việc tham gia kiểm tra, giám sát và thực hiện THTK, CLP trongsản xuất và tiêu dùng.

II. Các tiêu chí thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

1. Tiêu chí thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội

1.1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

Việc cưới phải được tổ chức theo quy định củapháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch vàcác quy định pháp luật khác có liên quan; đôi nam nữ để trở thành vợ chồng phảithực hiện các thủ tục quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; các thủ tục chạmngõ, ăn hỏi, rước dâu cần được tổ chức theo phong tục, tập quán, không phôtrương hình thức, rườm rà, không nặng về đòi hỏi lễ vật; thời gian tổ chức tiệccưới không làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà nước;

Khách mời dự tiệc cưới trong phạm vi gia đình,họ tộc, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết; các nghi thức hôn lễ được thực hiệntrên tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”. Số lượng khách mời dự tiệccưới không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì kháchmời không quá 600 người). Không tổ chức đám cưới nhiều lần (lễ báo Hỷ).

Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi;âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau22 giờ đêm; tổ chức cưới, đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật vềan toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; không sử dụng xe công làm phươngtiện đi lại trong các ngày ăn hỏi, đưa, đón dâu, đi dự đám cưới.

1.2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Việc tổ chức lễ tang đối với người từ trần phảitrang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếtkiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh của gia đình; hạn chế,từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí.

Tang lễ được tổ chức theo quy định của pháp luậtvề đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy địnhpháp luật khác có liên quan; tiến hành khâm liệm người chết trong thời giankhông quá 12 giờ kể từ khi chết hoặc khi phát hiện thi hài; thời gian để ngườichết tại nhà không quá 48 giờ. Trường hợp người mắc các bệnh truyền nhiễm phảikhâm liệm trong vòng 6 giờ, kể từ khi chết hoặc phát hiện thi hài và phải đượcchôn cất trong thời gian không quá 24 giờ. Lễ tang phải được tổ chức chu đáo,trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc vàhoàn cảnh gia đình người qua đời. Trong Lễ tang không được cử nhạc tang trước06 giờ và sau 22 giờ; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo tiêuchuẩn qui định.

Các ban nhạc tang, phải ký cam kết với chínhquyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo quy định này. Khuyếnkhích Lễ tang sử dụng băng, đĩa nhạc thay cho đội nhạc tang.

Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiệntrong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;không được uống rượu say trong đám tang; không được lợi dụng việc tang để hànhnghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức; các nghi thức cúng ba ngày, bảy ngày,bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng chỉ thực hiện trongngày và trong nội bộ gia đình, dòng họ.

Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàngNhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễhoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng. Khuyến khíchđồng bào các dân tộc xoá bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc an táng.

Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việchoặc nghỉ hưu khi từ trần thì tổ chức việc tang theo quy định tại Chương 5Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chứclễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Việc xây cất mộ phải được thực hiện theocác quy định của Bộ Xây dựng, xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch, đảmbảo khoa học tiện lợi cho việc chôn cất, xây dựng nghĩa trang thànhcông trình văn hóa tưởng niệm tại địa phương.

1.3. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Tổ chức lễ hội nhằm mục đích chính là giới thiệuý nghĩa lịch sử của lễ hội, nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồidưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, con người và tưởng nhớ công đức của ôngcha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối trong lịch sử dựng nước và giữ nướccủa dân tộc. Việc tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới hoặc các hoạtđộng văn hoá, thể thao trên cơ sở có nội dung vui tươi, bổ ích, lành mạnh.

Tổ chức lễ hội phải đảo đảm an ninh, trật tự khidự lễ hội; không đốt pháo, đốt và thả đèn trời, bỏ rác vào nơi quy định, giữgìn vệ sinh môi trường; không được lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoannhư xem số, xem bói, gọi hồn, cầu cơ, sấm truyền, yểm bùa, trừ tà, phù phépchữa bệnh; không mua bán ấn phẩm văn hóa không được phép lưu hành; sửdụng lễ vật tiết kiệm, không cầu kỳ, lãng phí. Không đốt vàng mãtrong khu vực lễ hội. Thắp hương theo quy định của Ban tổ chức lễ hội. Khôngđược sử dụng xe công đi lễ hội (trừ thành viên của Ban tổ chức và các đại biểudo Ban tổ chức lễ hội mời).

2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

Tuyên truyền vận động người tiêu dùng nhận thứcđúng, đủ về chất lượng hàng hóa Việt Nam và khả năng sản xuất kinh doanh, cungứng hàng hóa của doanh nghiệp trong nước coi đây là thể hiện lòng yêu nước, nétđẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và tổ chứcchính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; cácdoanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong tỉnh khi triển khai thực hiệncác dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa(khuyến khích dùng hàng nội tỉnh như: xi măng, gạch tuynel...) và dịch vụ cóchất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.

3. Tiêu chí thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí trong sinh hoạt, sản xuất, tiêu dùng hàng hóa

Các tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký phương ánsử dụng tiết kiệm điện theo mẫu biểu quy định của Công ty điện lực Điện Biên.Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sản xuất, cung ứng và tiêu dùng điện;xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụngđiện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và tiêu dùng; triển khai thực hiện lắp2 công tơ để quản lý việc tiêu thụ điện theo giờ cao điểm và giờ thấp điểm đốivới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về giácả các mặt mặt hàng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, gắn vớicác chính sách bảo đảm an sinh xã hội và các mục tiêu phát triển kinh tế - xãhội trong từng thời kỳ; có chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phânđịnh rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các đối tượng, tạo cơ hội để người nghèochủ động giảm nghèo, thoát nghèo chứ không bằng cơ chế bao cấp;

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cảnhất là đối với những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống; ngăn chặnđầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là các thời điểm mùa vụ, các dịp lễ, Tết.Bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa, biêngiới, thông qua chính sách trợ cước, trợ giá mặt hàng hóa; đưa hàng Việt vềnông thôn; tổ chức cứu trợ bằng hiện vật kịp thời vào những thời điểm khó khănnhư: Giáp hạt, xảy ra thiên tai, dịch bệnh...

Tất cả các hàng hóa, dịch vụ được bầy bán, cungứng trên thị trường đều phải được niêm yết công khai giá bán và bán theo giá đãniêm yết, thực hiện văn minh trong thương nghiệp, tiết kiệm thời gian cho cảbên mua và bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện đăng ký giá, kê khai,minh bạch các yếu tố chi phí hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộcdanh mục do UBND tỉnh quy định.

Thường xuyên tổ chức các Đoàn liên ngành thựchiện kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả nhất là đối với những mặt hàng thiếtyếu cho sản xuất và đời sống; kiểm tra lượng hàng hóa tồn kho để ngăn chặn đầucơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các thời điểm mùa vụ, các dịp lễ, Tết.

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngănchặn và có biện pháp xử lý nghiêm việc nhập khẩu các mặt hàng chất lượng kém,gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng; hạn chếnhập khẩu đối với nhóm các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước đãsản xuất được và bảo đảm chất lượng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, công bố danhmục các mặt hàng không thiết yếu, danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuấtđược, danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chosản xuất và đời sống.

4. Tập trung giải quyết các vấn đề bảo vệ môitrường ở các địa điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng, khu chế biến nôngsản. Tăng cường kỉểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viphạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chứcthực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, bảođảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của ngườitiêu dùng khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhânkinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm, đặc biệt là xử lý về kinh tế, bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùngkhi cung ứng hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chấtlượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cánhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc đã camkết.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũtrang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cácxã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức,viên chức, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân thực hiệnquy định này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chứcđoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”, xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa gắn với việc khuyếnkhích, động viên nhân dân THTK, CLP. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố và UBND cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việcthực hiện Quy định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố căn cứ nội dung Quy định này chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thịtrấn, các làng, bản, tổ dân phố, khu dân cư xây dựng các Hương ước, Quy ước vềthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp vớiphong tục, tập quán từng vùng, từng dân tộc; Phối hợp với UBMTTQ và các đoànthể cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quy định về các tiêuchí THTK,CLP tới toàn thể quần chúng nhân dân.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước; tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩquan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân vàcông an nhân dân) phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình,cộng đồng dân cư thực hiện Quy định này.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũtrang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệmđánh giá tình hình thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp,trình UBND tỉnh. Giao sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện Quy định này, đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo định kỳ, đột xuấttheo quy định.

6. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân viphạm quy định này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính,xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật

7. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cóvướng mắc, bất cập, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND tỉnh, Sở Tàichính để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.