ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về chế độ học bổng cho học sinh các Trường phổ thông dân tộc nội trú

trong tỉnh và chế độ định mức cho cán bộ chủ chốt xã

theo học lớp xóa mù chữ tập trung

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 631/KHTV ngày 02/10/1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng mức trợ cấp học bổng cho học sinh các Trường lớp phổ thông dân tộc nội trú trong toàn tỉnh từ 90.000 đ lên 100.000 đ/tháng/học sinh (Một trăm nghìn đồng một tháng) kể từ tháng 9 năm 1994.

Nâng mức ượ cấp theo chế độ định mức cho cán bộ chủ chốt xã theo học tại các lớp xóa mù chữ tập trung trong phạm vi toàn tỉnh từ 75.000 đ lên 100.000 đ/tháng/người (Một trăm nghìn đồng một tháng) kể từ tháng 9 năm 1994.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo xác định cụ thể số lượng, danh sách học sinh các Trường phổ thông dân tộc nội trú từng học kỳ và năm học, số lượng và danh sách cán bộ chủ chốt xã theo học xóa mù chữ tập trung, thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị làm căn cứ cấp phát và quản lý kinh phí theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo, Sở Tài chính - vật giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm