ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V:CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN VÀ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5TUỔI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việcquy định điếu kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em năm tuổi;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Tờ trình số 868/TTR-SGDĐT ngày 05/6/20/3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu1. Công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn Phổ cậpGiáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với các huyện, thị, xã, thành phố trực thuộctỉnh năm 2013 (có danh sách kèm theo) .

Điều 2. Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo duy trì và nâng cao các điều kiện, tiêu chuẩnđạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cótên tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

DANH SÁCH

CÔNGNHẬN ĐẠT CHUẨN VÀ DUY TRÌ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂMTUỔI NĂM 2013
(Kèm theo quyết định số. 411/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnhĐiện Biên)

1. Công nhận đạt chuẩn Phổ cậpGiáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 đối với:

- Huyện Điện Biên Đông

- Huyện Tuần Giáo

- Huyện Mường ảng

- Huyện Mường Chà

2. Công nhận duy trì đạt chuẩn Phổcập Giáo dục Mẩm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 đối với :

- Thành phố Điện Biên Phủ

- Huyện Điện Biên

- Thị xã Mường Lay./.