BỘ TƯ PHÁP

-------------

Số: 4115/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế công tác phòng cháy

và chữa cháy của Bộ Tư pháp

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử BTP;

- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Hà Hùng Cường

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?