UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4136/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHBẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, ÔTÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 củaỦy ban Thường vụ QuốcHội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010củaUBND Thành phố Hà Nội về việc ủyquyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sảnnhư: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bànThành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 5787/UBND-KT ngày 13/8/2013 củaUBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tàisản;

Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính vàCục thuế Hà Nội ngày 01/7/2014 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phítrước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xemáy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợppháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự trên thị trườngThành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày01/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ cácloại ô tô cụ thể như sau:

TT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

1. Xe sản xuất lắp ráp trong nước

NHÃN HIỆU KIA

1

KIA MORNING TA 12G E2 MT; 1.248 cm3; 05 chỗ

2014

336

2

KIA PICANTO TA 12G E2 MT; 1.248 cm3; 05 chỗ

2014

366

3

KIA MORNING TA 12G E2 AT; 1.248 cm3; 05 chỗ

2014

376

4

KIA PICANTO TA 12G E2 AT; 1.248 cm3; 05 chỗ

2014

391

2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

NHÃN HIỆU FORD

1

FORD RANGER; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 916 kg, 4x4 UL1E LAA

2013, 2014

595

2

FORD RANGER WILDTRAK; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 895 kg, 4x2 UG1V LAA

2014

772

3

FORD RANGER; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 1019 kg, 4x4 UL1J LAC

2011, 2012, 2013, 2014

585

4

FORD RANGER XLS; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 994 kg, 4x2 UG1H LAE

2014

611

5

FORD RANGER XLS; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 947 kg, 4x2 UG1S LAD

2014

638

6

FORD RANGER WILDTRAK; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 760 kg, 4x4 UL3A LAA

2014

804

7

FORD RANGER WILDTRAK; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 706 kg, 4x4 UK8J LAB

2014

838

8

FORD RANGER XLT; 2198 cc; Pickup cabin kép, tải trọng 814 kg, 4x4 UG1T LAB

2014

747

II/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự:

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

NHÃN HIỆU TOYOTA

1

TOYOTA YARIS E NCP91L-AHPRKR; 1497 cm3; 05 chỗ

2009

520

2

TOYOTA HIGHLANDER LE; 2672 cm3; 07 chỗ

2014

2.329

NHÃN HIỆU CHEVROLET

1

CHEVROLET SPARK 995 cm3; 02 chỗ (ô tô tải Van, trọng tải 275 kg)

2012

250

NHÃN HIỆU LAND ROVER

1

LAND ROVER DISCOVERY 4 SDV6 SE; 2993 cm3; 07 chỗ

2013

3.006

Điều 2. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ cácloại xe máy cụ thể như sau:

B. Loại tài sản là xe máy

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

1. Xe sản xuất lắp ráp trong nước

1

SUZUKI THUNDER 150S FI

46,59

2

SUZUKI THUNDER 150 FI

44,69

2. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

1

GIANYA (Xe máy điện) 1200W

17,060

2

DUCATI 1199 PANIGALES ABS; 1198 cc

926

3

HARLEY DAVIDSON; 1800 cm3

1.000

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạvà được áp dụng trên địa bàn Thành phố HàNội. Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tại Quyết định nàyhết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Ban giá, các phòng Thanh tra thuế,các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện,thị xã và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội (để p/hợp)
- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VT, BG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan