ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Thực hiện Công văn số 522/BTP-PBGDPL ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 178/STP-PBGDPL ngày 10/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam (b/c);
- TT Tỉnh y, HĐND tỉnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 28/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Hồng Quân

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU(Ban hành kèm theo Quyết định s: 414/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức đồng loạt đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, vận động bầu cử theo ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công; phát huy vai trò cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nắm và thực hiện tốt quy định của pháp luật về bầu cử, đề cao ý thức vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử.

2. Yêu cầu

- Làm rõ quan điểm chỉ đạo, ý nghĩa, nội dung, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của Luật, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong việc bầu cử đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Phân công cụ thể trách nhiệm cho các ngành, các cấp; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đối tượng, địa bàn, hình thức và biện pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

- Thời gian đợt cao điểm từ ngày 10/3/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong đó, tập trung các quy định sau: Nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và độ tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; nguyên tc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bkết quả trúng cử...

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

a) Đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet trong việc đăng tải và cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về cuộc bầu cử.

- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Cổng Thông tin điện tử và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng trang thông tin điện tử.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3/2016 đến ngày 22/5/2016.

b) Giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; mở các chuyên trang, chuyên mục, bình luận, phóng sự, tọa đàm, giao lưu, trao đổi... trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các bản tin chuyên ngành và hệ thng Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã.

- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan báo, đài, bản tin.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3/2016 đến ngày 22/5/2016.

c) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung và tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan trong từng hoạt động cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2016 đến 30/4/2016.

d) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng hình thức phù hợp về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; nội dung, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

- Cơ quan chủ trì: Các ngành, UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan trong từng hoạt động cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2016 đến ngày 22/5/2016.

đ) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể thông qua các hình thức như: hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, tờ rơi...

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp; Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử.

- Các cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/4/2016.

e) Tchức nhiều hình thức tuyên truyền, cđộng trực quan qua hình thức: Tuyên truyền lưu động; lắp đặt pa-nô, áp-phích, băng, cờ, khẩu hiệu trên các tuyến đường phchính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng... về nội dung Luật Bầu cử đại biu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân.

- Cơ quan chủ trì và hướng dẫn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2016 đến 22/5/2016.

III. TỔ CHỨC TH C HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho các tầng lớp nhân dân.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các thông tin, tuyên truyền nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về bầu cử thích hợp với từng thời gian.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hệ thống cơ quan, tổ chức mình và tầng lớp nhân dân, nhằm vận động mọi người tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

4. Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên và Kế hoạch này ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình và báo cáo kết quả theo quy định.

5. Tài liệu, thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các đơn vị, địa phương cập nhật trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để sử dụng.

6. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị, địa phương năm 2016 và các nguồn vận động hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đnghị Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/5/2016. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 10/6/2016. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, hướng dẫn./.