ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 4141/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNHCÁC XÃ THUỘC HUYỆN THUẬN BẮC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Hướng dẫn số 1200/HD-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 27/7/2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 339/TTr-SNV ngày 28/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Thuận Bắc như sau:

1.1. Xã loại 1 gồm 3 đơn vị: xã Lợi Hải, xã Công Hải, xã Bắc Sơn;

1.2. Xã loại 2 gồm 3 đơn vị: xã Phước Kháng, xã Phước Chiến, xã Bắc Phong.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh