ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghịđịnh 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổibổ sung một số Điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chínhphủ về phát triển và quản lý chợ.

Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361:2006“Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”; Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của BộKhoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 “Chợ - Tiêuchuẩn thiết kế” ;

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/8/2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức của Ban quản lý chợ; Thông tư số 07/2003/TT-BKH ngày 11/9/2003 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn lập dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựngchợ; Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơchế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thácvà quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-CT ngày 23.2.2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triểnmạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010; Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 5.3.2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh BắcNinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt“Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Bắc Ninh đến năm2020” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về quan điểm.

- Điều chỉnh, bổ sungQuy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2020 kế thừaQuy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được UBND tỉnhphê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ- CT ngày 23/2/2004 và Quyết định số270/QĐ-UBND ngày 5/3/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Phát triển mạng lướichợ phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Quy hoạchphát triển ngành và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, tạođiều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và xã hội hóa đầu tư phát triển chợ,nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xã hội, góp phần bình ổn thị trường.

2. Nguyên tắc.

Vị trí, địa điểm Quyhoạch đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Thuận lợi cho cung cấphàng hoá và nhu cầu mua sắm của nhân dân.

- Có ghi vị trí địa danhđể định hướng cho nhà đầu tư lựa chọn địa điểm.

3. Mục tiêu phát triển.

Xây dựng mạng lưới chợcó quy mô, cơ cấu hợp lý bao gồm chợ đầu mối cấp tỉnh, chợ trung tâm, chợ nôngthôn; điều chỉnh di chuyển các chợ không đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại vàđịnh hướng phát triển trong tương lai, đồng thời xóa bỏ một số chợ ảnh hưởng đếnan toàn giao thông, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị, bổ sung các vị trícần thiết để xây chợ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân góp phần thúcđẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và tạo công ăn việc làmcho người lao động.

4. Điều chỉnh, bổ sungQuy hoạch.

* Số lượng: Phấn đấu đếnnăm 2020 toàn tỉnh có 129 chợ, gồm:

- Chợ truyền thống: 78chợ

Nâng cấp cải tạo: 26chợ; Xây mới: 02 chợ

- Điều chỉnh quy hoạch:17 chợ

Mở rộng: 01 chợ; Dichuyển, Xây mới: 15 chợ; Giải tỏa: 01 (chợ Lim cũ)

- Bổ sung quy hoạch:35chợ.

Mở rộng: 05 chợ; Xâymới: 25 chợ; đã Xây dựng: 05 chợ

*Quy mô gồm:

Chợ đầu mối nông sản,thực phẩm: 01.

Chợ hạng 1: 02; Chợ hạng2: 13; Chợ hạng 3: 114.

Tổng hợp mạng lưới chợtrên địa bàn tỉnh đến năm 2020

TT

Địa bàn

Hiện trạng chợ

Bổ sung quy hoạch

Tổng số

Phân hạng

Số chợ

Chợ truyền thống

Điều chỉnh quy hoạch

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Số chợ

Dẹp bỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+ (5)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)= (3)+ (7)-(6)

(9)

(10)

(11)

1

TP Bắc Ninh

14

12

2

9

23

1

2

20

2

Yên Phong

11

11

4

15

1

14

3

Quế Võ

11

11

3

14

1

13

4

Tiên Du

9

6

3

1

10

18

1

17

5

Từ Sơn

20

14

6

2

22

3

19

6

Thuận Thành

12

12

5

17

2

15

7

Gia Bình

9

7

2

2

11

2

9

8

Lương Tài

9

5

4

9

2

7

Cộng

95

78

17

1

35

129

2

13

114

5. Giải pháp chủ yếu.

5.1. Công bố công khai Quy hoạch sau khiđược phê duyệt để mọi công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cậnnghiên cứu và đầu tư.

5.2. Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư chophát triển chợ.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích cácdoanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng chợ trên địa bàn, ưu tiên các dự án đầu tưkhai thác và quản lý chợ

- Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từngân sách Trung ương và thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từngân sách địa phương.

5.3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nướcvề chợ:

- Ban hành Quy định quản lý và phát triểnchợ trên địa bàn; hướng dẫn xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nộiquy chợ, phương án bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh trong chợ;

- Rà soát, sửa đổi Quyết định thu phí chợcho phù hợp với tình hình thực tế, nghiên cứu quy định về giao, nhận khoán quảnlý chợ do cấp xã quản lý.

- Giao UBND cấp huyện chủ trì, phối hợpvới các Sở, ngành liên quan chỉ đạo UBND cấp xã kiên quyết dẹp bỏ các tụ điểmmua bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trườngđể tập trung mua bán trong chợ đã được quy hoạch.

5.4. Tăng cường công tác quản lý củachính quyền các cấp, xây dựng mạng lưới chợ theo hướng văn minh thương mại; chútrọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác quản lý chợ.

5.5. Lồng ghép thực hiện tốt các Chươngtrình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toànthực phẩm, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Tổ chức thực hiện.

6.1. Sở Công Thương: Chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyhoạch này gồm:

- Tổ chức công bố Quyhoạch, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.

- Phối hợp với các Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch pháttriển chợ có sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương.

- Tổng hợp những vướng mắc, phát sinhtrong quá trình thực hiện quy hoạch trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phùhợp.

6.2.Các Sở, ngành: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế theochức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công thương và Ủyban Nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện quy hoạch.

6.3.UBND các huyện, thành phố,thị xã: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khaithực hiện quy hoạch trên địa bàn; thu hút đầu tư, bố trí quỹ đất, tổ chức đầutư xây dựng chợ theo quy hoạch.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng hỗ trợ về trìnhtự, thủ tục đầu tư; hàng năm lập kế hoạch nâng cấp cải tạo chợ gửi Sở Côngthương tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngânsách tỉnh;

- Chỉ đạo Phòng Công thương (Phòng Kinhtế), các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư triển khai thực hiện công tác giảiphóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự ánđúng tiến độ;

- Chỉ đạo UBND cấp xã quản lý các chợtrên địa bàn theo phân cấp quản lý; xây dựng lộ trình dẹp bỏ những tụ điểm họpchợ không phù hợp với quy hoạch.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc cácSở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thịxã; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức cá nhân căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: CT, TP (b/c);
- TTT
U, TT HĐND tỉnh (b/c);
- C
hủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban của Đảng;

- V
ăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể Nhân dân;
- Các đ/c LĐVPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,KTTH.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành