ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4168/ 2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH PHÚC LI ĐƯỢC SỬDỤNG KINH PHÍ THƯỞNG TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUACHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2011 -2015 VÀ 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012;Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phQuy định chi tiết thi hành một số điều caLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTgngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 về việcsa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiệnchương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 củaThủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTgngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thựchiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóaXVI, kỳ họp thứ 13 về chính sách khen thưởng và hỗ trợ công trìnhphúc lợi trong phong trào thi đua chung sức xâydựng nông thôn mới trên địa bàn tnh Thanh Hóa giaiđoạn 2011 - 2015 và 2016-2020;

Xét đ nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trin nôngthôn tại Tờ trình số 185//TTr-SNN&PTNT ngày 08/9/2015 về việc đề nghị banhành danh mục các công trình phúc lợi được sử dụng kinh phí thường trong thựchiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành Danh mục các công trình phúc lợi được sử dụng kinh phí thưng trong thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015 và 2016- 2020, với những nội dung sau:

1. Đối vi cấp thôn, bản: Gồm 5 hạng mục:

- Đường giao thông thôn, xóm;

- Giao thông nội đồng;

- Nhà văn hóa thôn, bản;

- Công trình thể thao thôn, bản;

- Công trình thoát nước thải khu dâncư.

2. Đối vi cấp xã: Gồm 9 hạng mục:

- Trụ sở xã;

- Đường giao thông đến trung tâm xã,đường giao thông thôn, xóm;

- Giao thông nội đồng và kênh mươngnội đồng;

- Trường học;

- Trạm y tế xã;

- Nhà văn hóa xã, thôn, bản;

- Công trình thể thao thôn, bản;

- Công trình cấp nước sinh hoạt,thoát nước thải khu dân cư;

- Hạ tầng khu sản xuất tập trung,tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

3. Đối vi cấp huyện: Gồm6 hạng mục:

- Đường trục huyện;

- Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện;

- Trung tâm Vănhóa - thể thao huyện;

- Trường THPT;

- Điểm xlý tậptrung rác thải, nước thải;

- Htrợ cho cácxã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện các công trình tại Mục 2 nêu trênđể hoàn thiện, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các s, ban, ngànhcấp tnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựngnông thôn mới tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để thực hiện);
- BCĐ Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T. Trực Tnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tnh (b/c);
- Các y viên UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng