ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẶT HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI CÁC BÃI RÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 31/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh quy định một số nội dung thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 37/TTr-STNMT ngày 19/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchđặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016, với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan đặt hàng: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

3. Thời gian đặt hàng: Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

4. Nội dung, khối lượng, đơn giá và dự toán kinh phí đặt hàng:

a) Nội dung: Xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, bao gồm: Bãi rác Tam Nghĩa (huyện Núi Thành), bãi rác Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) và bãi rác Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành); được thu gom tại các địa phương: Thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đại Lộc.

b) Khối lượng (dự kiến): 180.010 tấn (Một trăm tám mươi ngàn, không trăm mười tấn).

c) Đơn giá: Khối lượng rác thải xử lý từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được thanh quyết toán theo quy định tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 17/04/2015 của UBND tỉnh, đơn giá: 58.166 đồng/tấn.

d) Tổng dự toán kinh phí: 10.470.460.000 (Mười tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

5. Yêu cầu về chất lượng:

Thực hiện xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy trình do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 (Mã hiệu định mức là MT03.01.00) và vận hành bãi chôn lấp theo đúng quy định tại mục III của Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng.

6. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp môi trường trong dự toán chi ngân sách năm 2016 đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thương thảo, ký hợp đồng đặt hàng, nghiệm thu khối lượng xử lý rác thải thực tế để thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời làm việc với Sở Tài chính về tiến độ thực hiện hợp đồng để tham mưu UBND tỉnh xử lý nguồn vốn khi quyết toán.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục đặt hàng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo quy định.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chịu tránh nhiệm thực hiện xử lý rác tại các bãi đảm bảo đúng quy trình, quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng; Sở KH&ĐT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.
D:\Dropbox\Trang.2016\QĐ\Phe duyet KH đặt hàng xử lý rác thải_TTr37.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng