ỦY BAN NHÂN DÂNHÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4175/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V:PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 32 -THÔN LAI XÁ ĐẾN KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương số 77/2015/QH13 ;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủđô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tảiThủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốcgiới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷlệ 1/5000;

Căn cứQuyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 củaUBND Thành phố Ban hành Quy định về lập, thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bànThành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quyđịnh về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bànThành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch -Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5467/TTr-QHKT-P7 ngày 23/11/2015 và văn bảnsố 4001/QHKT-P7 ngày 21/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 - thôn Lai Xá đến khuđấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức do Viện Quy hoạchxây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 04/8/2015, được Sở Quy hoạch - Kiến trúcHà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến: điểm đầu(điểm 1) đấu nối với Quốc lộ 32, điểm cuối (điểm 7) đấu nối với đường Vành đai 3,5 quy hoạch. Hướng tuyến đi dọc theo phía Tây Bắc vàphía Đông Bắc khu đất trường đại học Thành Đô.

2. Cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang:

- Cấp hạng đường: Đường cấp khu vực.

- Quy mô mặt cắt ngang:

+ Đoạn 1, từ Quốc lộ 32 đến hết ranhgiới phía Tây Bắc trường đại học Thành Đô (từ điểm 1 đếnđiểm 6): quy mô mặt cắt ngang đường rộng B = 24m gồm: lòng đường rộng 14m, vỉahè hai bên rộng 2x5m.

+ Đoạn 2, đi dọc theo ranh giới phíaĐông Bắc trường đại học Thành Đô (từ điểm 6 đến điểm 7): quy mô mặt cắt ngangđường rộng B = 17m gồm: lòng đường rộng 7m, vỉa hè hai bên rộng 2x5m.

3. Tim đường quy hoạch và chỉ giớiđường đỏ:

- Tim đường quy hoạch: đi qua qua cácđiểm 1-2-3-4-6-7 có tọa độ và thông số kỹ thuật đường cong bằng được ghi trực tiếp trên bản vẽ (các điểm 2, 3,4 được xác định thông qua các điểm 2’, 3’, 4’ là các điểmchuyển hướng của tim đường quy hoạch).

- Chỉ giới đường đỏ: Được xác địnhtrên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước và kết hợp với nội suyxác định trực tiếp trên bản vẽ.

Điều 2. Tổchức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểmtra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù hợp với nộidung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Hoài Đức công bốcông khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường được UBND Thành phốphê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, phêduyệt hồ sơ và triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo hồsơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để thực hiện công tác giảiphóng mặt bằng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch;Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩmquyền và qui định của pháp luật.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giámđốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng HàNội; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; Chủ tịch UBND xã Kim Chung; Thủ trưởng cáccơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó CT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PCVP: Phạm Văn Chiến, Phạm Chí Công, các phòng TH, KT, ĐT;
- Lưu VT ( bản), QH ( bản)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Đức Chung