ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4177/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM BÀ TRƯƠNG THỊ LIỄUGIỮ CHỨC VỤ PHÓ TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHNINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông báo số 305-TB/TU ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 185/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpvà doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 347/TTr-SNV ngày 03 tháng10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổnhiệm bà Trương Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụPhó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian giữ chức vụ: 5 năm (kểtừ ngày 05/10/2007 đến tháng 10/2012).

Điều 2. Bà Trương ThịLiễu có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho đơn vị cũ; lương vàcác chế độ khác của bà Trương Thị Liễu do đơn vị mới tiếp tục chi trả theo quyđịnh hiện hành.

Điều 3. Quyết định cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệptỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận,thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà Trương Thị Liễu chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan