ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4178/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNGQUY HOẠCH BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17 tháng 10năm 1997 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quảnlý công tác báo chí, xuất bản;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại Thôngbáo số 162-TB/TW ngày 01 tháng 12 năm 2004 về một số biện pháp tăng cường quảnlý báo chí trong tình hình hiện nay;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01 tháng 8năm 2007 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V khóa X về côngtác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ ChíMinh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 157-QĐ/TW ngày 29 tháng4 năm 2008 của Ban Bí thư ban hành Quy định về chỉ đạo định hướng chính trị tưtưởng, nhất là trước các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dungthông tin của báo chí;

Căn cứ Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 22 tháng 7năm 2006 của Ban Bí thư về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiệnnay;

Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31 tháng 7năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26tháng 4 năm 2002 của Chính phủ chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 1999 về công tác quản lý báochí và quy hoạch, sắp xếp báo chí;

Căn cứ Quyết định phê chuẩn của Thủ tướngChính phủ về quy hoạch mạng lưới báo chí toàn quốc tại Công văn số 583/CP-VX ngày 16 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 13 tháng5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện kếtluận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tìnhhình hiện nay;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn,phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4295/BTTTT-CBC và Công vănsố 4318/BTTTT-HD ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông vềviệc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báochí in toàn quốc;

Căn cứ Chương trình hành động số 26-Ctr/TUngày 26 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyếtsố 16-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảnglần thứ V khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới;

Căn cứ Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 10 tháng 7năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện sắp xếp, quy hoạchbáo in của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thôngtại Tờ trình số 15/TTr-STTTT ngày 20 tháng 5 năm 2013 về phê duyệt Đề cương Quyhoạch báo chí Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2020 - Tầm nhìn đến năm2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyĐề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2025.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thôngphối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung Quy hoạch Báo chí Thànhphố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trình Ủy ban nhân dânthành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởThông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngcác Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

ĐỀ CƯƠNG

QUY HOẠCH BÁO CHÍTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4178/QĐ-UBND Ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân thành phố)

Phần I

HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG NHỮNG NĂM QUA

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ CỦA THÀNH PHỐ

1. Hiện trạng

Thành phố hiện có 40 cơ quan báo chí gồm ĐàiTruyền hình thành phố (19 kênh tự sản xuất), Đài Tiếng nói nhân dân thành phố(3 kênh), 17 báo in, 21 tạp chí, 7 báo điện tử và 255 trang thông tin điện tử tổnghợp (trong đó có 17 trang thông tin điện tử của các tổ chức chính trị xã hội);có 1.300 nhà báo được cấp thẻ cùng với lực lượng cộng tác viên khá đông đảo. Đồngthời có 137 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trú đóng hoặc đặt vănphòng đại diện hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động của báo chí và trangthông tin điện tử tổng hợp, hoạt động trên môi trường Internet còn có các mạngxã hội, blog cá nhân. Các loại hình này cũng đưa nhiều thông tin rất hữu íchnhưng cũng không ít những thông tin vô bổ, phản cảm,...

2. Đánh giá hoạt động của báo chí thành phố

a) Mặt mạnh:

- Báo chí thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chínhtrị của thành phố, thông tin kịp thời các đợt sinh hoạt chính trị lớn của thànhphố và đất nước; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước; đồng hành cùng nhiều phong trào hành động cách mạng của nhân dân;phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân bằng diễn đàn,chuyên trang, chuyên mục,....

- Có cố gắng tuyên truyền, nêu gương người tốtviệc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh; góp phần định hình nhân cách con người mới trong nền văn hóa ViệtNam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một số chương trình để lại dấu ấn sâu sắctrong người đọc, người xem, người nghe cả nước.

- Có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong tràoxã hội - từ thiện trên mặt báo và các hoạt động xã hội sau mặt báo; phát huytruyền thống nhân ái của dân tộc.

- Đóng góp tích cực trong phòng, chống thamnhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện nhiều sai phạm của cá nhân, đơn vị trongthực thi công vụ, góp phần cung cấp tư liệu để các cơ quan chức năng Trung ươngvà địa phương điều tra, xử lý nghiêm minh, được dư luận đánh giá cao.

b) Mặt hạn chế:

- Vẫn còn nhiều trường hợp thông tin về một số vấnđề phức tạp, nhạy cảm chính trị chưa chấp hành đầy đủ, đúng chỉ đạo định hướngchính trị, tư tưởng; thậm chí có lúc thiếu nghiêm túc, cố tình thể hiện theo địnhkiến riêng, thông tin sai sự thật, dẫn dắt công chúng nhận thức lệch lạc, gâynhững tác động xấu trong đời sống xã hội. Biểu hiện này khá thường xuyên nhưngphần lớn chỉ được nhắc nhở, rút kinh nghiệm là chủ yếu, chưa được xử lý thậtnghiêm minh.

- Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích ở mộtsố cơ quan báo chí chậm được khắc phục; khuynh hướng “thương mại hóa” là phổ biến;có hiện tượng tư nhân núp bóng để kinh doanh báo chí. Vì cạnh tranh bán báo, mộtsố tờ báo tập trung thông tin với cách rút tít giật gân, câu khách; ngày càngcó ít bài báo sâu sắc theo góc độ hướng đến đối tượng từng giới, từng ngành,lĩnh vực như tôn chỉ, mục đích mà tờ báo của mình cần phục vụ. Thực tế này kéodài song chưa được chấn chỉnh một cách căn cơ, kiên quyết.

- Tiêm nhiễm kiểu làm báo phương Tây, đã tác độngđến tác nghiệp của nhiều nhà báo theo dạng “điều tra”, “phản biện”, đối lập; nhữngnội dung có tính cổ vũ, nêu gương, vận động nhân dân trong đời sống xã hội cóchiều hướng giảm dần; ít có bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thùđịch hoặc có nhưng chưa thật sắc bén.

Theo xu hướng tiêu cực đó, một số cơ quan báochí tập trung khai thác sự kiện, vấn đề nhạy cảm chính trị, tiêu cực nội bộ vàxã hội; nóng vội chuyển tải mà không kiểm chứng nguồn tin theo quy định, chủquan, phiến diện hoặc cố tình dẫn dắt bằng quan điểm cá nhân dẫn tới thiếukhách quan, không chính xác, lệch bản chất; không cân nhắc hệ quả tác động,không bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhândân. Tình trạng vi phạm này có chiều hướng gia tăng ở một số cơ quan báo chí vàchủ yếu xảy ra ở các số phụ, số cuối tuần, cuối tháng, số chuyên đề.

- Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lựcnghề nghiệp của một bộ phận người làm báo, lãnh đạo cơ quan báo chí thành phốchưa ngang tầm trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền báochí cách mạng Việt Nam.

c) Nguyên nhân hạn chế:

Trong bối cảnh báo chí chịu tác động mạnh của cơchế thị trường, sự bùng nổ thông tin toàn cầu với các phương tiện truyền thônghiện đại, sự xâm nhập văn hóa phương Tây và những hạn chế, yếu kém của kinh tế,văn hóa, xã hội của thành phố và đất nước đã ảnh hưởng đến quá trình đổi mới,phát triển của báo chí; những hạn chế, khuyết điểm của báo chí thành phố có nhiềunguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:

- Quản lý hoạt động báo chí nói chung và quản lýhoạt động báo điện tử, trang mạng; chưa sâu sát, còn lúng túng trước một số vấnđề như thực hiện sự lãnh đạo của Đảng với đảm bảo tuân thủ Luật Báo chí; chưatheo kịp sự phát triển và sự biến động của lĩnh vực báo chí trong điều kiện hộinhập quốc tế.

- Trình độ, năng lực và lực lượng, của cơ quanquản lý Nhà nước về báo chí còn thiếu và yếu so với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạoquản lý của thành phố với vị trí làm một trong những trung tâm hoạt động báochí của cả nước.

- Vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo của đảng ủy,chi ủy, chi bộ và vai trò, gương mẫu, tiên phong trong nhận thức, hành động củađảng viên tại một số cơ quan báo chí còn yếu kém, nhất là giáo dục, rèn luyện độingũ phóng viên, biên tập viên nâng cao nhận thức về Đảng, về sự lãnh đạo của Đảngđối với báo chí, về vai trò, vị trí của báo chí cách mạng, về rèn luyện phẩm chấtđạo đức, về định hướng tuyên truyền, thông tin trên mặt báo.

- Nhận thức của cơ quan chủ quản về vai trò,trách nhiệm đối với cơ quan báo chí chưa sâu sắc, việc quản lý còn lỏng lẻo,không theo dõi sát hoạt động của cơ quan báo chí do mình quản lý, có cơ quan chủquản không kiên quyết và kịp thời chấn chỉnh sai sót, vi phạm của cơ quan báochí.

- Người đứng đầu một số cơ quan báo chí chưa thểhiện đầy đủ trách nhiệm; còn non yếu về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyênmôn trong chỉ đạo, điều hành các bộ phận nội dung, hành chính, tài chính của mộtcơ quan báo chí; lúng túng trong giải quyết hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ chínhtrị, đảm bảo nội dung thông tin và trách nhiệm kinh tế, kinh doanh các sản phẩmbáo chí có lãi để đảm bảo thu nhập của toàn bộ lao động trong cơ quan báo chí.

- Có một số Ban biên tập, biên tập viên, phóngviên hạn chế trong nhận thức về sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức chưa đúng mức,chưa đầy đủ các khái niệm: “xã hội hóa”, “phản biện xã hội”, “báo chí điềutra”, “tự do báo chí”,... dẫn đến việc báo chí sai phạm về chính trị, tư tưởng,viết và đăng bài mang nội dung lệch lạc quan điểm; thiếu nhạy bén, gây bức xúcdư luận; thiếu thận trọng về các vấn đề lịch sử, các vấn đề nhạy cảm về chínhtrị.

- Việc củng cố nhân sự ở một số cơ quan báo chíchưa đồng bộ, chỉ mới ở một số vị trí lãnh đạo, chưa tạo chuyển biến căn bản cảbộ máy tờ báo; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộbáo chí chưa đạt yêu cầu, thiếu chuẩn bị lực lượng kế cận nhằm đáp ứng yêu cầuphát triển của báo chí và truyền thông; mặt khác, quy định về phân cấp quản lýcán bộ báo chí, một số tiêu chuẩn cán bộ, việc bổ nhiệm, xử lý cán bộ lãnh đạocơ quan báo chí có nội dung chưa sát hợp.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH QUY HOẠCH BÁOCHÍ THÀNH PHỐ

1. Các văn bản của Trung ương

a) Các văn bản của Đảng:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI của Đảng.

- Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng,lý luận và báo chí trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ ChíMinh đến năm 2020.

- Quyết định số 157-QĐ/TW ngày 29 tháng 4 năm2008 của Ban Bí thư ban hành Quy định về chỉ đạo định hướng chính trị tư tưởng,nhất là trước các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thôngtin của báo chí.

- Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2006 củaBan Bí thư về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay.

- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31 tháng 7 năm 2008 củaBan Bí thư về tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.

b) Văn bản của Nhà nước:

- Luật Báo chí 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Báo chí 1999.

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Báo chí.

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn phátsóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

- Công văn số 4295/BTTTT-CBC và Công văn số4318/BTTTT-HD ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việchướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chíin toàn quốc.

2. Các văn bản của thành phố

a) Văn bản của Thành ủy:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ ChíMinh lần thứ IX, tháng 10 năm 2010.

- Chương trình hành động số 26-Ctr/TU ngày 26tháng 10 năm 2007 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số16-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới.

b) Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố

- Các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thànhphố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2012.

- Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện sắp xếp, quy hoạch báoin của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Từ hiện trạng hoạt động của báo chí thành phố,những cơ sở pháp lý nhằm định hướng hoạt động của báo chí cả nước nói chung vàbáo chí thành phố nói riêng. Để khắc phục những hạn chế khuyết điểm đưa báo chíthành phố vươn lên phát triển ngang tầm, góp phần xây dựng và phát triển báochí cách mạng Việt Nam. Quy hoạch báo chí thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đếnnăm 2025 cần thiết và cấp bách.

Phần II

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢIPHÁP QUY HOẠCH BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020 - TẦMNHÌN ĐẾN NĂM 2025

I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

Quy hoạch để báo chí thành phố phát triển đúngquan điểm Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 22 tháng 7năm 2006 của Ban Bí thư đề ra, cụ thể là:

1. Báo chí là một bộ phận quan trọng củacông tác tư tưởng của Đảng.

2. Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước,của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

3. Báo chí đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếpcủa Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.

4. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí,vai trò, tác động của mạng thông tin toàn cầu và các báo điện tử đến sản xuấtvà đời sống xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý của các cơquan nhà nước đối với báo chí điện tử; xây dựng các tờ báo điện tử ở nước ta cókỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắcbén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hóa, tính nghiệp vụ cao, thựcsự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, cácđoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thốngbáo chí cách mạng của Thành phố Hồ Chí Minh đủ sức thực hiện nhiệm vụ là tiếngnói của Đảng, của Nhà nước; là công cụ truyền tải kịp thời, nhanh chóng, chínhxác tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và phù hợp với lợi ích của đất nướcnói chung, của thành phố nói riêng; Đồng thời là nơi để nhân dân trình bày cácnguyện vọng chính đáng đối với Đảng cũng như đóng góp những sáng kiến xây dựngđất nước, xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo tinhthần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã đề ra.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt độngbáo chí Thành phố Hồ Chí Minh với những sản phẩm báo chí chất lượng, đúng tônchỉ mục đích.

3. Tăng cường quản lý có hiệu quả các hoạtđộng báo chí, thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan chủ quản báochí và các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí.

4. Xây dựng để các cơ quan báo chí thànhphố là những cơ quan truyền thông lớn, hiện đại có sức lan tỏa trong cả nước vàra nước ngoài nhằm giới thiệu về văn hóa Việt Nam và đặc trưng của người dânThành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Dự báo sự phát triển của báo chí đến năm2020, tầm nhìn đến 2025

a) Báo in:

Sẽ tiếp tục phát triển nhưng gặp không ít khókhăn trước sự phát triển của các phương tiện truyền thông khác. Để phát triển,báo in phải nắm chắc nhu cầu thông tin của quần chúng, phản ánh kịp thời với Đảng,chính quyền với các cơ quan chức năng, để được cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầucủa bạn đọc. Trong tương lai chắc chắn sẽ có đan xen các loại hình báo chítrong một cơ quan báo chí. Báo in cũng phải đa dạng, phong phú kết hợp với nhiềuloại hình phù hợp khác…

b) Phát thanh và truyền hình:

Đến năm 2025 không còn phát analog; thực hiện sốhóa truyền hình cáp. Đến năm 2020 các công nghệ HD, Internet TV, IP TV, SmartTV, truyền hình theo yêu cầu, truyền hình di động, 3D, 4K, truyền hình tươngtác... sẽ trở thành những xu hướng chủ đạo đòi hỏi Đài Tiếng nói nhân dân thànhphố, Đài Truyền hình thành phố phải đầu tư công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực,...mới đáp ứng yêu cầu phát triển.

c) Báo điện tử:

Sẽ phát triển mạnh mẽ cùng với phát triển củakhoa học công nghệ, nó sẽ trở thành loại hình báo chí truyền thông đa phương tiện.Với các thế mạnh vượt trội, vì vậy trong tương lai đến năm 2020, các tờ báo,các trang thông tin điện tử tổng hợp của các đoàn thể chính trị, các tổ chứcchính trị muốn phát triển phải đầu tư công nghệ, nguồn nhân lực để ra đời báođiện tử nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của hoạt động truyền thông.

Đến năm 2020, các trang thông tin điện tử tổng hợp(của các tổ chức doanh nghiệp, các đơn vị không đủ điều kiện để lập báo điện tử)cũng tiếp tục phát triển để đưa các thông tin từ cơ quan đơn vị, trích dẫn từbáo chí theo quy định pháp luật; các trang mạng xã hội, các blog cá nhân cũng sẽđồng hành phát triển trên môi trường internet. Đặc biệt các trang mạng xã hội sẽphát triển ngày càng cao, đa dạng hơn trang thông tin điện tử tổng hợp và blog.Vì vậy để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, cần phải xemxét đầu tư các trang mạng xã hội cho các đoàn thể chính trị xã hội quản trị, đủsức làm công cụ thông tin hiện đại đúng pháp luật, đúng định hướng.

2. Nội dung quy hoạch

a) Giai đoạn 2013 - 2015:

- Tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện kháchquan những mặt mạnh yếu của từng cơ quan báo chí để sắp xếp lại cho phù hợp nhằmkhắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của báo chí thành phố.

- Tập trung đầu tư về cơ sở vật chất trang thiếtbị đào tạo nhân lực để các cơ quan báo chí thành phố đủ sức phát triển sau khiđã sắp xếp củng cố. Trong đó quan tâm đầu tư để ra đời báo điện tử của Đảng bộthành phố; trang mạng xã hội của Thành đoàn (ủy nhiệm cho báo Mực Tím); hỗ trợtạo điều kiện để các tờ báo của thành phố như Phụ nữ, Pháp luật và một số tờbáo khác có nhu cầu và điều kiện để thành lập báo điện tử.

- Hoàn thành việc quy hoạch kênh phát thanh truyềnhình đảm bảo phát triển theo yêu cầu phát triển chung của cả nước. Trong đó đến2015 sẽ hoàn thành việc số hóa truyền hình cáp theo kế hoạch.

Trong giai đoạn này theo yêu cầu cụ thể của việccung cấp và định hướng thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu quần chúng và các điềukiện khác theo quy định pháp luật báo chí, có thể xem xét cho ra đời một số cơquan báo chí ở các lĩnh vực như thông tin đối ngoại, khoa học công nghệ, hướngdẫn hành xử văn hóa giao thông,... Tùy khả năng mà có thể chọn loại hình báoin, tạp chí, báo điện tử, nhưng ưu tiên khuyến khích cho ra đời báo điện tử ởcác lĩnh vực này.

b) Giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm2025:

- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống báo in củathành phố.

- Tiếp tục đầu tư để hiện đại hóa Đài Tiếng nóinhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụchính trị của Đảng bộ thành phố.

- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh để các báo điện tửđủ sức đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng theo định hướng của Đảng bộchính quyền thành phố, đúng tôn chỉ mục đích, đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình tiến hành sắp xếp quy hoạch,thành phố sẽ có kế hoạch và biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo chobáo chí Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động có hiệu quả đúng với tôn chỉ mục đích,đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu thông tin của quần chúng nhân dân. Đến năm 2025báo chí thành phố trở thành các đơn vị truyền thông mạnh, đa phương tiện và hiệnđại.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH - GIẢI PHÁP

1. Các chương trình

a) Chương trình 1 - Đầu tư cơ sở vật chất để hiệnđại hóa báo chí thành phố.

+ Đề án đầu tư phát triển báo điện tử, trang mạngxã hội.

+ Đề án nâng cấp, phát triển các cơ quan báochí.

+ Đề án hiện đại hóa Đài Tiếng nói nhân dânThành phố Hồ Chí Minh.

+ Đài Truyền hình thành phố: Tiếp tục đầu tư cơsở vật chất, trong đó chú ý việc triển khai số hóa hệ thống truyền hình của ĐàiTruyền hình thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố.

Đơn vị chủ trì: các cơ quan báo chí thành phố phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan báo đài đề xuất cụthể, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Nguồn ngân sách: từ ngân sách thành phố; Ngânsách của các đơn vị. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ như các doanh nghiệpbằng cho vay đầu tư.

b) Chương trình 2 - Nâng cao năng lực cán bộ báochí: Đề án nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho cán bộ quản lý, lãnh đạo,phóng viên báo chí thành phố:

Đề án nâng cao trình độ chính trị và chuyên môncho cán bộ quản lý, lãnh đạo, phóng viên báo chí thành phố.

Mục đích:

- Đào tạo cho hầu hết các cán bộ quản lý, lãnh đạocơ quan báo chí thành phố trình độ cao cấp chính trị.

- Đào tạo cho hầu hết phóng viên, biên tập viênbáo chí thành phố trình độ trung cấp chính trị, có trình độ đại học về báo chívà các chuyên ngành được phân công tác nghiệp.

Đơn vị chủ trì: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và cácđơn vị có liên quan xây dựng đề án gắn với chương trình phát triển nguồn nhân lựccủa thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Nguồn ngân sách: ngân sách nhà nước (với một sốbáo lớn, có khả năng tự chủ ngân sách có thể sử dụng ngân sách tự chủ).

c) Chương trình 3 - Xây dựng đề án quản lý khoahọc hoạt động của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, blog:

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Các giải pháp

a) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạtđộng báo chí:

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tưtưởng và công tác báo chí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) vềcông tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Tuyên truyền, cổ vũthành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng bảo vệ,phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Phát hiện, biểudương nhân tố mới tích cực, điển hình tiên tiến. Đấu tranh chống tham những,lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Kế thừa, phát huy những giátrị quý báu của nền văn hóa Việt Nam; tiếp thu, phát huy những tinh hoa văn hóanhân loại một cách phù hợp. Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái,phản động, thù địch, phi văn hóa. Cụ thể:

- Cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí chủtrì, phối hợp với các cơ quan chủ quản định kỳ rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạtđộng của các cơ quan báo chí thành phố, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mụcđích trong hoạt động báo chí, đảm bảo tính định hướng trong hoạt động thôngtin, tuyên truyền của cơ quan báo chí.

- Thường xuyên rà soát các chỉ thị, quy định củaTrung ương để tham mưu, tổ chức thực hiện hoặc kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổsung các quy định liên quan trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, về cơ chếthẩm định, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo báo chí.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp vớiBan Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ kiện toàn, tăng cường đội ngũ cán bộ, chuyênviên phụ trách báo chí - xuất bản của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin vàTruyền thông, của các cơ quan chủ quản báo chí trong theo dõi, thực hiện tráchnhiệm quản lý đối với cơ quan báo chí trực thuộc mình quản lý.

- Đẩy mạnh kiện toàn đồng bộ đội ngũ cán bộ lãnhđạo, cán bộ quản lý của các cơ quan báo chí gắn với thực hiện chủ trương luânchuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí; định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lýluận chính trị, xây dựng đội ngũ báo chí vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạođức tốt, chú trọng việc phát triển đảng viên trong đội ngũ biên tập viên, phóngviên.

- Tăng cường cán bộ có bản lĩnh chính trị vàchuyên môn sâu cho cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí để nâng cao chấtlượng tham mưu về nội dung tư tưởng trên báo và hoạt động sau mặt báo (thực hiệntheo quy hoạch và rà soát quy hoạch hàng năm)

- Chỉ đạo rà soát các quy định, quy chế có liênquan đến công tác phối hợp giữa cơ quan Tuyên giáo với các cơ quan chỉ đạo, cơquan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản báo chí và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảngthành phố theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan để khắcphục tình trạng trùng lắp hoặc buông lỏng trong quản lý hoạt động của cơ quanbáo chí và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và cácquy định pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục,đăng tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, các luận điệuxuyên tạc, vu khống, bôi đen của các thế lực thù địch

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnhđạo, chỉ đạo, kiểm ta chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôncủa Ủy ban nhân dân thành phố, của các sở - ngành theo đúng quy định của Chínhphủ. Chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, giải pháp quản lý, phát triểnkinh tế - văn hóa - xã hội đến cơ quan báo chí. Chỉ đạo các ngành chức năngtăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Nhà nướcđối với báo chí; rà soát, tiếp tục kiến nghị giải quyết những bất cập; đề xuấtbổ sung sửa đổi những quy định pháp luật chưa phù hợp với nghị quyết của Đảngtrên lĩnh vực báo chí. Quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn và phốihợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý tốt các cơ quan báo chíTrung ương và địa phương khác trú đóng tại thành phố; tiếp cận công nghệ thôngtin hiện đại để quản lý được phương thức và nội dung thông tin trên Internet.

- Tăng cường trách nhiệm, năng lực của cơ quanchủ quản, của người đứng đầu cơ quan báo chí.

Cơ quan chủ quản báo chí phải duy trì chế độ làmviệc định kỳ, tăng cường theo dõi, kiểm tra việc chấp hành định hướng thôngtin, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động của cơ quan báo chí, chấn chỉnh kịp thờinhững thiếu sót, sai phạm của ban biên tập cơ quan báo chí về điều hành, quảnlý nội dung, nhân sự, tài chính báo chí; đặc biệt là bố trí các chức danh TổngBiên tập, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng biên tập, Phó Tổng Giám đốc, PhóGiám đốc, Tổng thư ký, Thư ký tòa soạn, Trưởng ban, Trưởng phòng, Trưởng chuyêntrang, chuyên mục.

Cơ quan báo chí và người đứng đầu cơ quan báochí có kế hoạch thực hiện các công việc cụ thể: củng cố nhận thức về chức năng,nhiệm vụ báo chí cách mạng; phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyếtđiểm. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo báo; cải tiến nội dung, phương thức,xây dựng phương châm lãnh đạo, tác phong làm việc nghiêm túc, thuyết phục.

Tiếp tục tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượngđội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại từng cơ quanbáo chí, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộlàm báo kiên định lý tưởng cách mạng, vừa hồng, vừa chuyên, đẩy mạnh công tácquy hoạch nguồn cán bộ ngay từ đầu vào của lực lượng phóng viên, biên tập viên;tạo môi trường để cán bộ báo chí rèn luyện, thử thách, thật sự trưởng thành.

Tăng cường lãnh đạo,nâng cao vi trí, vai trò củaHội Nhà báo thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồidưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên và những người làm báo.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lýnhà nước về báo chí:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cáccơ quan báo chí, các biên tập viên và phóng viên.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy đủ mạnh để thực hiệncó hiệu quả vai trò quản lý nhà nước về báo chí, bố trí đội ngũ cán bộ có trìnhđộ chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp, phẩm chất đạo đức trong sáng,... nhằmthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nướcvề báo chí. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý vàcơ quan chủ quản để tăng cường, quản lý báo chí. Thường xuyên kiểm tra, giámsát, tạo điều kiện để báo chí thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định hiện hành được nêu trongpháp luật về báo chí.

- Xây dựng và ban hành các quy chế trong hoạt độngbáo chí như: Quy chế quản lý phóng viên của các đơn vị báo chí thành phố; Quychế quản lý phóng viên thường trú của các báo chí Trung ương trên địa bàn thànhphố; Quy chế quản lý văn phòng đại diện báo chí trên địa bàn thành phố; Bổsung, sửa đổi về quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí củacác cơ quan, đơn vị phù hợp quy chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố đểkịp thời phản ánh thông tin các địa phương, vùng miền trong cả nước và đưathông tin của thành phố phục vụ đồng bào các địa phương khác.

c) Giải pháp về nguồn lực tài chính và chế độchính sách tài chính:

Đề xuất cho áp dụng cơ chế cho vay đầu tư ở cáccơ quan báo chí như đối với doanh nghiệp.

d) Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tập trung xây dựng chương trình, giáo trình, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực báo chí. Chú trọng đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo về phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp.Khuyến khích việc tự đào tạo, tự nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu hoạt động,phù hợp với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

- Đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý báo chívà phóng viên báo đài, thông qua các lớp đào tạo trong và ngoài nước với các loạihình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, để đến năm 2025 đa số các lãnh đạo cơ quan báochí đảm bảo đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có trình độ lýluận chính trị cao cấp. Phóng viên ngoài trình độ về báo chí phải có trình độchính trị từ trung cấp trở lên và có kiến thức sâu về lĩnh vực được phân công.Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với đội ngũ cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tậpviên, v.v… của các cơ quan báo chí.

- Giao Sở Nội vụ và các ngành có liên quan đưavào chương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố để triển khai thực hiện.

đ) Giải pháp về hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hợp tác với các nước, các thành phốtrên các lĩnh vực trao đổi thông tin về đất nước, con người, văn hóa Việt Namvà giữa các nước với Việt Nam. Thông qua các phương tiện thông tin để phổ biến ranước ngoài các tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm bản sắc, tâm hồn, cốt cáchViệt Nam và phổ biến những tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chúng thành phố.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡngvề trình độ khoa học, công nghệ hiện đại, kỹ năng, kỹ xảo về phát thanh, truyềnhình, công nghệ tin học, in ấn, chế bản ; về nghiệp vụ làm báo và kỹ năngsử dụng các phương tiện kỹ thuật thông tin hiện đại khác.

- Tăng cường việc đưa thông tin của Việt Nam nóichung và thành phố nói riêng đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộngđồng quốc tế. Hợp tác trong việc kinh doanh, phát hành báo chí, xuất bản phẩm củaViệt Nam ở nước ngoài, tiếp âm, tiếp sóng phát thanh, truyền hình ở các khu vựctrên thế giới, trên cơ sở có chọn lọc, có biên tập nhằm tiếp thu các thông tinbổ ích và phù hợp.

- Có biện pháp tích cực trong việc ngăn chặn nhữngthông tin độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Các thông tin trích dẫn từnước ngoài phải được biên tập phù hợp với văn hoá dân tộc, các chính sách phápluật hiện hành. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thiết lập trật tự thôngtin quốc tế trong điều kiện mới.

- Phát triển hệ thống thông tin trên Internet,tăng số lượng các thông tin bằng tiếng nước ngoài trên mạng để phục vụ tốt hơncông tác thông tin đối ngoại.

e) Giải pháp về khoa học và công nghệ:

- Phát triển báo chí dựa trên cơ sở kết hợp giữaứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện thích hợp khác. Bảo đảm pháttriển của báo chí thành phố theo kịp sự phát triển của các nước trong khu vựcvà trên thế giới.

- Đầu tư xây dựng các trung tâm truyền dẫn, phátsóng, các cơ sở in ấn, chế bản… hiện đại để đảm bảo tốt các yêu cầu của các hoạtđộng thông tin báo chí trong những năm trước mắt và lâu dài.

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa họccông nghệ trong lĩnh vực thông tin báo chí tham dự các hội nghị quốc tế, học tậpnghiên cứu ở các nước có trình độ tiên tiến, trên cơ sở thực hiện tốt các quy địnhvề cử cán bộ học tập nghiên cứu ở nước ngoài.

- Nhanh chóng chuyển đổi công nghệ truyền hình từcông nghệ tương tự có nhiều hạn chế sang công nghệ truyền hình kỹ thuật số hiệnđại, chất lượng theo các chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

g) Giải pháp về bảo đảm an ninh thông tin:

- Phát triển thông tin báo chí (nhất là báo điệntử) đồng thời phải có biện pháp bảo đảm an ninh thông tin trong lĩnh vực kinh tế,chính sách đối nội, đối ngoại, lĩnh vực khoa học - công nghệ, trong lĩnh vực đờisống tinh thần, trong hệ thống viễn thông - thông tin toàn quốc, trong lĩnh vựcquốc phòng, an ninh và bảo vệ an ninh thông tin trong điều kiện có hoàn cảnh đặcbiệt.

- Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ ở các cơquan báo chí. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin có đủ năng lực chuyênmôn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọitình huống.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu giúpThành ủy kế hoạch tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, đến toàn thể cán bộ đảngviên, cả hệ thống chính trị của thành phố, đề án quy hoạch báo chí, tạo sự đồngthuận trong quá trình thực hiện.

2. Ban Chỉ đạo quy hoạch và thực hiện Quyhoạch báo chí đến năm 2020 - Tầm nhìn đến năm 2025 tham mưu cho Ủy ban nhân dânthành phố, chủ trì thực hiện đề án, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thểvà tổ chức triển khai thực hiện đề án.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trìphối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cườngcông tác quản lý nhà nước về báo chí, thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt độngbáo chí trên địa bàn thành phố trong việc tuân thủ các quy định của nhà nước; đềnghị biểu dương khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý hoặc đề nghị xử lý đối vớinhững trường hợp vi phạm pháp luật. Cùng với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơquan đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm sửa đổi, bổ sungvà hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minhtheo thẩm quyền.

4. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với BanTuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí có kếhoạch đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũphóng viên, biên tập viên, cộng tác viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nghiệpvụ, giáo dục đạo đức nhà báo cho từng đối tượng tham gia hoạt động báo chí.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng vớiSở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chủ quảnbáo chí xem xét đầu tư, hỗ trợ để thực hiện các đề án, dự án, các kế hoạch đàotạo trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

6. Các Sở, ngành có liên quan, các cơquan chủ quản, Tổng Biên tập các báo, tạp chí, Ban Giám đốc Đài Tiếng nói nhândân thành phố, Đài Truyền hình thành phố căn cứ Quy hoạch chung và các đề án cụthể để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộlãnh đạo các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyềnthông nghiên cứu, phân cấp cho thành phố quyết định bổ nhiệm Ban biên tập cáccơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quảnlý toàn diện hoạt động báo chí thành phố, khả năng nắm bắt tình hình hoạt độngcủa cơ quan báo chí và bám sát quy hoạch cán bộ nguồn, thành phố đảm bảo việc lựachọn nhân sự hội đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định của Trung ương về bổ nhiệm,miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí.

2. Về phối hợp chỉ đạo, định hướng chínhtrị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trongnội dung thông tin của báo chí đề nghị thống nhất quy trình phối hợp chỉ đạothông tin, tránh tình trạng nhiều cấp quản lý chỉ đạo trực tiếp xuống cơ quanbáo chí hoặc Trung ương chỉ đạo thông tin nhưng cơ quan chỉ đạo báo chí địaphương không được rõ để phối hợp theo dõi, quản lý.

3. Về những văn bản quy phạm pháp luật xửlý vi phạm hành chính đối với các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn; đềnghị cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí Trung ương tiếp tục nghiên cứu,điều chỉnh hợp lý để tăng cường trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quanđịa phương, không nên để xảy ra tình trạng bất bình đẳng trong xử lý sai phạmgiữa các cơ quan báo chí.

4. Ban hành quy chế phối hợp giữa BộThông tin và Truyền thông với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quản lý chặtchẽ hoạt động các cơ quan báo chí, xuất bản của các cơ quan Trung ương và địaphương trên địa bàn thành phố, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhànước trên lĩnh vực này./.