BỘ XÂY DỰNG
-------------------

Số: 418/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010” CỦA BỘ XÂY DỰNG

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ công văn số 464/BNV-CCHC ngày12/2/2010 của Bộ Nội vụ về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 (kèm theo công văn số 464/BNV-CCHC ngày12/2/2010 của Bộ Nội vụ);

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ TCCB, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010” của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo Lãnh đạo Bộ để có phương án giải quyết kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ trong kế hoạch kèm theo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, Phòng TH (đ/c Hùng đ/c Dân).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?