ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 418/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT MỨC THU PHÍ CHỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 49/STC-BG ngày 06/01/2016 về việc đính chính Quyết định mức thu phí chợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bỏ cụm từ (đã bao gồm thuế GTGT) quy định tại Điều 1 các Quyết định của UBND Thành phố: số 6324/QĐ-UBND ngày 23/11/2015, s 6400/QĐ- UBND ngày 25/11/2015, số 6401/QĐ- UBND ngày 25/11/2015, s 6912/QĐ-UBND ngày 15/12/2015, số 6916/QĐ- UBND ngày 15/12/2015. Những nội dung khác tại các Quyết định trên giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận: Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy; Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; Trưởng Ban Quản lý chợ: quận Bắc Từ Liêm; nông sản thực phẩm tươi sống thị xã Sơn Tây; số 2, số 3 quận Ba Đình; Liên Mạc; Đồng Xa, cầu Giấy, Nghĩa Tân và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ; KT, CT, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu