TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 419-QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HẠT KIỂM LÂM NHÂN DÂN NAM HÀ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng do Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6 tháng 9 năm 1972 và Lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa số 147-LCT ngày 11-9-1972 công bố;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 101-CP ngày 21-5-1973 quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân.
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Nam hà và của ông Cục trưởng Cục kiểm lâm nhân dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính tỉnh Nam hà và dưới sự chỉ huy trực tiếp của Cục kiểm lâm nhân dân.

Điều 2. – Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà có nhiệm vụ thực hiện việc bảo vệ rừng kiểm soát lâm sản trong phạm vi toàn tỉnh theo các nhiệm vụ của cấp Chi cục ghi trong nghị định của Hội đồng Chính phủ số 101-CP ngày 21-5-1973.

Điều 3. – Ông hạt trưởng Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà căn cứ vào điều lệ công tác cho toàn bộ lực lượng kiểm lâm nhân dân mà xây dựng điều lệ công tác cụ thể cho lực lượng kiểm lâm nhân dân trong tỉnh, để Ủy ban hành chính tỉnh thông qua và Tổng cục Lâm nghiệp ban hành.

Điều 4. – Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà là đơn vị dự toán cấp III, được cấp kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng do Tổng cục Lâm nghiệp phân bổ, được mở tài khoản tại ngân hàng địa phương và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác.

Điều 5. – Ông hạt trưởng Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà chịu trách nhiệm trước ông Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Nam hà và ông Cục trưởng Cục kiểm lâm về toàn bộ nội dung và kế hoạch công tác của Hạt. Giúp việc hạt trưởng có một phó hạt trưởng.

Tổ chức bộ máy của Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà gồm có: Trạm kiểm lâm nhân dân Ba sao, Trạm kiểm lầm nhân dân vùng biển, Trạm kiểm soát lâm sản Gián khuất, một tổ kiểm soát lưu động và một số nhân viên giúp việc.

Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Nam hà, Cục trưởng Cục kiểm lâm nhân dân và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm nhân dân Nam hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Hoàng Bửu Đôn