UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 42/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên theo địa giới hành chính và kiện toàn lại Hội đồng Giám định Y khoa

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp Tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Khóa XI, Kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi lại tên theo địa giới hành chính tỉnh Điện Biên cho Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Lai Châu (cũ) thành Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Kiện toàn lại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên, gồm các thành viên như sau:

1. ông Phạm Xuân Kín, Bác sỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - Chủ tịch.

2. ông Nguyễn Đức Lượng, Bác sỹ, Trưởng phòng Giám định Y khoa Sở Y tế - Phó Chủ tịch Thường trực.

3. ông Nguyễn Ngọc Toan, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Phó Chủ tịch.

4. ông Trần Thanh Nghị, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Phó Chủ tịch.

5. ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó Chủ tịch.

6. Bác sỹ, Trưởng khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - ủy viên.

7. Bác sỹ, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - ủy viên.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và các Thành viên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh