UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

V/v thành lập Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp -

Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Tân Hiệp; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp, trực thuộc UBND thị xã Tân Hiệp quản lý trên cơ sở đổi Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được phép có con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp trong việc quản lý đầu tư xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Thay mặt chủ đầu tư tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế đấu thầu hiện hành.

- Tổ chức quản lý cho thuê đất trong khu vực Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Làm đầu mối giải quyết thủ tục, hồ sơ theo cơ chế "một cửa" giúp các nhà đầu tư vào Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện theo quy định của pháp luật được thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.

- Hoạt động theo Quy chế Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Điều lệ quản lý; Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp ban hành.

- Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế Ban Quản lý Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp.

1.  Tổ chức bộ máy:

1.1 Lãnh đạo Ban quản lý:

- Giám đốc: là người đứng đầu Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp về toàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý.

- Phó Giám đốc: từ 1 đến 2 Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

1.2 Cơ cấu tổ chức: gồm các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

(Văn phòng Ban Quản lý, Phòng Kế hoạch, Phòng Tài vụ, Phòng Kỹ thuật).

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động thực tiễn, Giám đốc Ban Quản lý đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định và phù hợp tình hình thực tế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về biên chế:

Thực hiện theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Về cơ chế tài chính:

Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 của Bộ Tài chính; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005, thay thế Quyết định số 171/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phụng Hiệp.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Tân Hiệp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Hưng