BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT

ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 năm 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ công văn số 2126/TTg-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý nhập khẩu thuốc phòng, chữa bệnh cho người.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Dược về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến