NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá

tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN

ngày 17/08/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

__________________________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/08/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Bổ sung điều 4a như sau:

"Điều 4a. Phí lưu ký giấy tờ có giá

Khách hàng lưu ký giấy tờ có giá phải nộp phí lưu ký. Mức phí lưu ký do Ngân hàng Nhà nước quy định."

2. Khoản 2 điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Vụ Kế toán - Tài chính:

a) Hướng dẫn hạch toán lưu ký giấy tờ có giá và phí lưu ký theo quy định tại Quy chế này;

b) Hướng dẫn thủ tục đóng, mở các tài khoản giấy tờ có giá;

c) Xây dựng mức phí lưu ký giấy tờ có giá phù hợp với từng thời kỳ trình Thống đốc ban hành."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục CNTHNH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

(Đã ký)


Phùng Khắc Kế