ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc han hành Quy chế làm việc của Hội đồng

xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân,

Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai

_______________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung mội số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Hội đồng thi dua, khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến khi Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú hoàn thành nhiệm vụ của mình.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn