BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 2442/UBND-TM ngày 28/9/2007 về việc ủy quyền kiểm định mỹ phẩm tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng để thực thi có hiệu quả công tác chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu và các hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên quan đến hoạt động của Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh.

Điều 4. Việc đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam đối với mỹ phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ Trưởng

(Đã ký)

Cao Minh Quang