UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 93/2003/qđ-ub ngày 05/8/2003 về việc thành lập quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô – thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/11/2002;
Căn cứ pháp lệnh Thủ đô số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 167/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lực chất lượng cao;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tại các tờ trình liên sở số 132/TTrLS TC-NV ngày 12/01/2007, 760/TTrLS TC-NV ngày 02/03/2007 và báo cáo thẩm định số 133/STP-VBPQ ngày 08/02/2007 của Sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi điều 1 như sau:

Thành lập Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô – Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội).

Điều 2.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, khoản 3 như sau:

Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội là Quỹ Tài chính trực thuộc UBND Thành phố, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Hà Nội

UBND Thành phố giao quyền cho Sở Nội vụ Hà Nội quản lý và điều hành Quỹ. Trụ sở Quỹ đặt tại Sở Nội vụ Hà Nội.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm có Giám đốc, kế toán trưởng và bộ phận nghiệp vụ, Giám đốc Quỹ do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ.

Quỹ hoạt động theo Quy chế do UBND Thành phố ban hành.

2. Các khoản khác của Điều 2 giữ nguyên không đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu