UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN ĐƠN VÀ GIẢIQUYẾT ĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào các quy định của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Khiếu nại – Tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2005, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Khiếu nại – Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại– Tố cáo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 53/TT-TTr ngày27/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân,tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo củacông dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. GiaoChánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Bản Quy định trình tự, thủtục tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn tranh chấp đất đai và giảiquyết đơn khiếu nại, tố cáo đến xã, phường, thị trấn và báo cáo kết quả thựchiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 223/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾTĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH DƯƠNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBNDtỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranhchấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dươnglà yêu cầu cần thiết nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thựchiện quyền khiếu nại, tố cáo; vừa nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quantrong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xác minh và tham mưu giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác và đúng phápluật.

Điều 2.Các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp phải tổ chức điểm, phòng tiếp côngdân (sau đây gọi tắt là Phòng tiếp công dân), để lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân cấp mình tiếp công dân theo quy định. Đồng thời chỉ đạo,xây dựng quy chế tổ chức tiếp công dân cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụthể trên địa bàn mình quản lý.

Điều 3.Đơn giải quyết trong Quy định này bao gồm đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nạiquyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại,tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại – Tố cáo.

Điều 4. Chủtịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơntranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính vềquản lý đất đai và các loại đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các Hội đồng hòa giải, Tổ hòa giải thựchiện tốt nhiệm vụ hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhândân ở cơ sở.

Thủ trưởng các phòng các huyện, thịvà các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thẩm tra, xác minh đơntrong thời gian quy định tại khoản 2, Điều 16 của Bản Quy định này, đồng thờicó kết luận, báo cáo đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp giải quyết đúngtheo trình tự, thẩm quyền.

Điều 5. Cácquyết định giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hànhchính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo đã cóhiệu lực phải được tổ chức thi hành nghiêm, đúng theo trình tự quy định củapháp luật.

Chương II

TIẾP CÔNG DÂN, TRÌNH TỰ,THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN

Điều 6. Việctiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dânđược tiến hành tại nơi tiếp công dân.

1. Thủ trưởng các cơ quan nhà nướctổ chức tiếp công dân định kỳ ở cơ quan, đơn vị mình; ban hành nội quy tiếpcông dân; bố trí địa điểm tiếp công dân phải thuận tiện, bảo đảm các điều kiệnvật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnảnh.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thị, xã,phường, thị trấn, tổ chức tiếp công dân theo quy định. Bố trí địa điểm tiếp côngdân phù hợp với điều kiện cụ thể ở cấp mình, đồng thời phân công cán bộ chuyêntrách, trực tiếp theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận đơn và tham mưu giúp lãnhđạo cấp mình chỉ đạo, xử lý và giải quyết đơn theo thẩm quyền.

3. Tại trụ sở tiếp công dân phảiniêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân. Lịch tiếp công dân phải đượcghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. Nội quy tiếp công dân phảighi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người khiếunại, tố cáo.

Điều 7. Trụsở tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đồng thời là nơi tiếp côngdân của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là lãnh đạo tỉnh).

Điều 8. Lãnhđạo tỉnh tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một lần vào sáng ngày thứ ba hàng tuần(trừ trường hợp đột xuất), tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh. Lịch tiếpcông dân được thống nhất bố trí như sau:

1. Tuần thứ nhất: Thường trực Tỉnhuỷ

2. Tuần thứ hai: Đoàn Đại biểu Quốchội tỉnh

3. Tuần thứ ba: Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh

4. Tuần thứ tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh,Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Phòng tiếp dân tỉnh có trách nhiệm thammưu giúp Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân theo quy định định kỳ hàng tuần tại trụ sởtiếp công dân của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời mời đại diện Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tham gia, giám sát việc tổ chức tiếp công dân.

Điều 9. Đốivới những người đến trụ sở tiếp công dân khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối,làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bìnhthường của cơ quan nhà nước, của cá nhân có trách nhiệm hoặc có hành vi khác viphạm pháp luật khiếu nại, tố cáo thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước, cán bộ phụtrách trụ sở tiếp công dân yêu cầu cơ quan Công an phụ trách địa bàn có biệnpháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10.Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởngcơ quan Công an trong việc bảo đảm trật tự, an toàn nơi tiếp công dân.

Uỷ ban nhân dân và Công an xã, phường,thị trấn có trách nhiệm bảo vệ an toàn trụ sở tiếp công dân của các cơ quantrên địa bàn do mình quản lý; trong trường hợp cần thiết thì áp dụng các biệnpháp theo thẩm quyền để xử lý đối với những người lợi dụng việc khiếu nại, tốcáo có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lựclượng Công an các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước trongviệc bảo vệ trật tự, an toàn cho trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vivi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân.

Điều 11. Trìnhtự, thủ tục tiếp công dân

1. Người chủ trì tiếp công dân, nghiêncứu hồ sơ vụ việc có liên quan đến kết quả chỉ đạo, giải quyết đối với những vụviệc do công dân có gởi đơn trước đó hoặc công dân trực tiếp đến tại trụ sởtiếp công dân trình bày, phản ảnh tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị…

2. Lắng nghe ý kiến trình bày củacông dân; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúngcơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.Tiếp nhận đơn thuộc thẩm quyền, giao cho Phòng tiếp công dân vào sổ theo dõi vàtham mưu Uỷ ban nhân dân cấp mình xử lý theo quy định.

3. Cán bộ phụ trách tiếp công dâncó quyền yêu cầu người khiếu nại, tố cáo cung cấp các loại giấy tờ có liên quanđến vụ việc do mình đang khiếu nại, tố cáo để xác định tính hợp pháp của ngườikhiếu nại, tố cáo, người đại diện khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo để tham mưu lãnh đạo tiếp công dân theo quy định. Trường hợpmột vụ việc có từ 10 người trở lên tham gia khiếu nại, cán bộ phụ trách tiếpcông dân hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại cử người đại diện từ 1 đến 3người tham gia trình bày với lãnh đạo tiếp công dân.

Cán bộ tiếp công dân có nhiệm vụviết phiếu nhận đơn, biên bản tiếp công dân, soạn thảo thông báo kết luận của lãnhđạo chủ trì tiếp công dân, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân cấp mình ký ban hành.

4. Trường hợp công dân trực tiếpgởi đơn tại trụ sở tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm xem xét tínhhợp pháp của người khiếu nại, người đại diện khiếu nại, vụ việc khiếu nại vàthẩm quyền giải quyết khiếu nại. Nếu xác định đúng thẩm quyền giải quyết của cơquan, đơn vị mình và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số136/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì viết phiếu nhận đơn và vào sổ theo dõi. Nếu đơnthuộc thẩm quyền giải quyết nhưng người khiếu nại chưa đủ điều kiện theo quyđịnh tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ tiếp công dângiải thích, hướng dẫn người khiếu nại thực hiện đúng quy định mới nhận đơn.

Điều 12. Quytrình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ảnh củacông dân và các cơ quan, tổ chức.

1. Tất cả đơn, thư khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân nhận được qua các nguồn chuyển đến, đều tậptrung đầu mối tại Phòng tiếp công dân.

a) Thanh tra cùng Phòng tiếp côngdân, chịu trách nhiệm phân loại và xử lý đơn theo quy định, tối thiểu 3 buổi/tuần(riêng loại đơn khiếu nại vượt cấp và đơn khiếu nại đúng thẩm quyền giải quyếtcủa Uỷ ban nhân dân, phải được xử lý ngay sau khi vào sổ tiếp nhận đơn).

b) Đơn thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa cơ quan, đơn vị mình, cán bộ tiếp công dân vào sổ thụ lý đơn và tham mưutrình cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp mình giao cơ quan chuyên môn thẩm tra,xác minh và báo cáo kết luận, đồng thời thông báo cho người khiếu nại hoặc cơquan chuyển đơn biết để theo dõi.

c) Đơn không thuộc thẩm quyền giảiquyết của cơ quan, đơn vị mình, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm chuyển trảlại đơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giảiquyết, đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân chuyểnđơn biết.

2. Các cơ quan, đơn vị nhận đơn khiếunại không thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn khiếu nại đã có quyết định giảiquyết khiếu nại lần 2 phải có văn bản hướng dẫn, trả lời cho người khiếu nại.Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại.

Chương III

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP;TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM TRA XÁC MINH ĐƠN

Mục A: THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT ĐƠN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN

Điều 13. Thẩmquyền giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính,hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại quyết định hành chính,hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhgiải quyết lần đầu đối với đơn tranh chấp đất đai và đơn khiếu nại quyết định hànhchính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo khoản 2, Điều 136 và khoản 2,Điều 138 Luật Đất đai năm 2003; giải quyết lần thứ 2 đối với các đơn khiếu nạitheo quy định tại Điều 23 của Luật Khiếu nại – Tố cáo đã được sửa đổi, bổ sungnăm 2005 và Điều 14 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thị giải quyết lần đầu đối với đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết địnhhành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo điểm a, khoản 2, Điều136 và điểm a, khoản 2, Điều 138 Luật Đất đai năm 2003; giải quyết đơn khiếunại quyết định hành chính theo quy định tại Điều 20 của Luật Khiếu nại – Tố cáođã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và Điều 12 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CPcủa Chính phủ.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 19 củaLuật Khiếu nại – Tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và Điều 10 của Nghịđịnh số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Giải quyết đơn khiếu nại quyết địnhhành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quảnlý trực tiếp. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải các loạitranh chấp đất đai ở cơ sở.

4. Đối với đơn tranh chấp, đơn khiếunại thuộc quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 làthẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp. Cán bộ tiếp công dân có tráchnhiệm hướng dẫn người khiếu nại nộp đơn tại Tòa án để giải quyết theo thẩmquyền quy định của pháp luật.

Điều 14.Thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Thủ trưởng các sở, ngành đối với cácquyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, đơn khiếu nại của cán bộ,công chức do mình quản lý trực tiếp (theo Điều 22 Luật Khiếu nại – Tố cáo đãđược sửa đổi, bổ sung năm 2005).

Mục B: TRÌNHTỰ, THỦ TỤC THỤ LÝ, THẨM TRA XÁC MINH VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN

Điều 15. Trìnhtự, thủ tục thụ lý, thẩm tra xác minh đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Về thụ lý các loại đơn tranh chấpđất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đấtđai và đơn khiếu nại quyết định hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại –Tố cáo:

a) Ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh thụlý đơn theo thẩm quyền, tính từ khi Phòng tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn và vàosổ theo dõi.

b) Đối với đơn tranh chấp đất đai,đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai thuộcthẩm quyền cấp tỉnh giải quyết lần đầu, hoặc đơn khiếu nại các quyết định giảiquyết khiếu nại, quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đaido Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị giải quyết lần đầu mà còn khiếu nại tiếp, giaocho Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh và báo cáo kết luận, đề xuấtChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Các loại đơn khiếu nại quyết địnhhành chính, hành vi hành chính có liên quan đến nhà và đất thuộc thẩm quyền cấptỉnh giải quyết lần đầu, hoặc các đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vihành chính có liên quan đến nhà và đất do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị giảiquyết lần đầu mà còn khiếu nại tiếp, giao cho Sở Xây dựng thẩm tra, xác minh vàbáo cáo kết luận, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.

c) Đơn khiếu nại quyết định giảiquyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (theo điểm a, b khoản2, Điều 136 Luật Đất đai), nếu có tình tiết mới phát sinh, giao Thanh tra tỉnhphúc tra và báo cáo kết luận, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.Trường hợp một trong các bên không đồng ý với quyết định giải quyết tiếp theomà có đơn khiếu nại tiếp, Trưởng phòng tiếp công dân tỉnh hướng dẫn đương sựgởi đơn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với đơn khiếu nại về quyết địnhcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (quyết định hành chính, hành vi hành chính vềquản lý đất đai theo Điều 138 Luật Đất đai), nếu có tình tiết mới phát sinh,giao Thanh tra tỉnh phúc tra và báo cáo kết luận, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh giải quyết. Trường hợp một trong các bên không đồng ý với quyết địnhgiải quyết tiếp theo mà có đơn khiếu nại tiếp, Trưởng phòng tiếp công dân tỉnhhướng dẫn người khiếu nại gởi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh giải quyếttheo thẩm quyền.

d) Các loại đơn khiếu nại quyết địnhcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị và Giám đốc sở, ngành giải quyếtlần đầu mà còn khiếu nại tiếp thì quyết định giải quyết của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh là quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉxem xét giải quyết lại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 khi:

- Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có văn bản yêu cầu xem xét lại quyết định giảiquyết khiếu nại lần 2, hoặc thông qua công tác tiếp công dân phát hiện có tìnhtiết mới so với nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại lần 2;

- Hoặc quyết định giải quyết khiếunại chưa phù hợp với tình tiết khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại; có viphạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi thẩm tra xác minh, kết luận và giảiquyết gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cánhân và tổ chức;

- Hoặc nội dung quyết định giải quyếtáp dụng sai chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại; quyếtđịnh giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Thanh tratỉnh phúc tra làm rõ nội dung và báo cáo kết luận, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh giải quyết.

2. Thẩm tra xác minh đơn và báo cáokết luận:

a) Sau khi tiếp nhận đơn do Uỷ bannhân dân tỉnh giao, Thủ trưởng cơ quan được giao phải có văn bản phân công cánbộ thẩm tra, xác minh trong thời hạn 02 ngày, ngày làm việc, tính kể từ ngàynhận đơn vào sổ theo dõi và thông báo cho người khiếu nại biết.

b) Nội dung thẩm tra, xác minh đơntranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính vềquản lý đất đai và các loại đơn khiếu nại khác phải đảm bảo tính chính xác, đúngquy định của pháp luật.

c) Thủ trưởng cơ quan thẩm tra, xácminh đơn có trách nhiệm báo cáo kết luận, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyếttrong thời hạn 25 ngày, ngày làm việc, tính kể từ ngày nhận được đơn do Uỷ bannhân dân tỉnh giao. Báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (tại Phòng tiếp côngdân tỉnh) phải kèm theo hồ sơ tài liệu có liên quan và dự thảo quyết định giảiquyết (quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 ghi đúng theo quy định tại khoản 2Điều 45 của Luật Khiếu nại, tố cáo) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi choThanh tra tỉnh để theo dõi.

Văn bản tham mưu trình Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh giải quyết (bao gồm quyết định và công văn) phải đảm bảo tínhchính xác, rõ ràng và đúng quy định về trình tự, thủ tục giải quyết đơn tranhchấp và đơn khiếu nại.

Điều 16. Trìnhtự, thủ tục thẩm định và giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh.

Trong thời gian 03 ngày, ngày làmviệc, kể từ ngày Phòng tiếp công dân tỉnh nhận được báo cáo kết luận của sở,ngành, Trưởng phòng tiếp công dân tỉnh chủ trì phối hợp cùng Thanh tra tỉnh, SởTài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh tiến hành thẩm định báo cáo:

1. Đối với những vụ việc có báo cáokết luận rõ ràng và có đủ chứng cứ pháp lý để giải quyết, Trưởng phòng tiếp côngdân tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ và bản dự thảo quyết định cho lãnh đạo Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Đối với vụ việc có kết luận chưarõ hoặc đề xuất giải quyết có khác với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì thẩmđịnh và báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.

a) Thành phần tham gia thẩm địnhgồm có: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng phòng tiếp công dân tỉnh, lãnhđạo sở, ngành có liên quan và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thị nơi có vụviệc tranh chấp, khiếu nại.

b) Thời gian xếp lịch họp thẩm địnhcác báo cáo kết luận của sở, ngành không quá 04 ngày, ngày làm việc, tính kể từngày có biên bản phân loại, xử lý báo cáo của cơ quan Thanh tra tỉnh và Phòngtiếp công dân tỉnh.

c) Nội dung thẩm định trên cơ sởlãnh đạo cơ quan báo cáo kết luận vụ việc báo cáo, giải trình những vấn đề có liênquan đến nội dung báo cáo kết luận, kiến nghị và ý kiến đóng góp của các thànhviên dự họp thẩm định.

d) Chánh Thanh tra tỉnh kết luậngiải quyết vụ việc phải đảm bảo tính trung thực, khách quan và đúng theo quy địnhcủa pháp luật.

g) Đối với những vụ việc đã thốngnhất kết luận giải quyết, cơ quan thẩm tra, xác minh có trách nhiệm soạn thảoquyết định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Riêng những vụ việcdo chưa có đủ chứng cứ pháp lý để giải quyết, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu cơquan thẩm tra, xác minh báo cáo bổ sung, trong thời hạn 15 ngày, ngày làm việc,tính kể từ ngày Chánh Thanh tra tỉnh có ý kiến kết luận.

Các báo cáo bổ sung phải có so sánhgiữa thẩm tra, xác minh mới với kết quả báo cáo thẩm tra, xác minh trước đó đểnhận xét, đánh giá kết luận và kiến nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

h) Cơ quan Thanh tra tỉnh chịu tráchnhiệm ghi biên bản cuộc họp thẩm định và soạn thảo thông báo trong thời gian 03ngày làm việc, tính kể từ ngày Chánh Thanh tra tỉnh có ý kiến kết luận. Thanhtra tỉnh sử dụng con dấu cơ quan, ký phát hành thông báo.

3. Riêng những vụ việc có tính chấtphức tạp, khiếu nại kéo dài hoặc đã có thẩm định nhưng còn có ý kiến khác nhaugiữa cơ quan thẩm tra, xác minh đơn với các cơ quan khác, Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh chủ trì giải quyết.

a) Các vụ việc khiếu nại có liênquan đến cá nhân và tổ chức nước ngoài; có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, cácchủ trương phát triển kinh tế - xã hội lớn của tỉnh; khiếu nại, tranh chấp đất đaimà một trong hai bên là Chức sắc Tôn giáo; người có uy tín, có ảnh hưởng lớntrong các Tôn giáo, Đồng bào Dân tộc; Nhân sĩ Trí thức; Cán bộ Cách mạng lãothành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;Cán bộ đảng viên chủ chốt thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý, Thủ trưởng cơ quan thẩmtra xác minh đơn có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáoxin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ trước khi đưa ra giải quyết.

b) Đối với vụ việc khiếu nại có tínhchất phức tạp, kéo dài, Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm đăng ký lịch và gởi hồ sơ tài liệu có liên quan cho Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh nghiên cứu trước khi giải quyết.

Vụ việc đưa ra giải quyết lần đầu,cơ quan thẩm tra xác minh có trách nhiệm gởi hồ sơ tài liệu cho các thành viênBan chỉ đạo giải quyết đơn trước 03 ngày, tính kể từ ngày nhận được lịch làmviệc của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Riêng những vụ việc đã được Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh xem xét giải quyết lần 2 nhưng còn khiếu nại tiếp và khiếu nại kéodài, Phòng tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm gởi hồ sơ tài liệu cho các thànhviên Ban chỉ đạo giải quyết đơn trong thời hạn đã nêu trên, đồng thời thu hồitài liệu lại sau cuộc họp.

c) Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh, có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp và soạn thông báo kết luận trìnhChánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ký phát hành, trong thời hạn không quá 03ngày, ngày làm việc, tính kể từ ngày có ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh.

4. Trước khi ban hành quyết địnhgiải quyết đối với các vụ được nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, ngườigiải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếunại và người có quyền và lợi ích có liên quan để làm rõ nội dung, yêu cầu củacác bên và nói rõ hướng giải quyết.

a) Các vụ việc giải quyết khiếu nạilần đầu và giải quyết khiếu nại lần hai, nhưng do có tính chất phức tạp, khiếunại gay gắt và kéo dài, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Phó Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi giải quyết đơn trực tiếp chủ trì đối thoại vớingười khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền và lợi ích có liên quanđể làm rõ nội dung, yêu cầu của các bên và nói rõ hướng giải quyết.

b) Trường hợp người khiếu nại hoặcngười bị khiếu nại hay là người có quyền, lợi ích có liên quan, có đơn yêu cầugặp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc xin đối thoại trựctiếp với các bên để làm rõ nội dung, yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷquyền cho Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các ngành có liên quantiếp xúc, đối thoại theo yêu cầu và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Đối với vụ việc khiếu nại do cótính chất phức tạp, Thủ trưởng cơ quan thẩm tra xác minh có trách nhiệm soạn thảovăn bản tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tham khảo ý kiến với Bộ,ngành có liên quan về đường lối giải quyết. Sau 15 ngày, tính kể từ khi có vănbản nếu Bộ, ngành không có ý kiến trả lời thì Thủ trưởng cơ quan thẩm tra xácminh soạn thảo quyết định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giải quyết.

5. Sau khi có ý kiến kết luận củangười chủ trì giải quyết đơn, thẩm định đơn, Thủ trưởng cơ quan thẩm tra, xácminh đơn có trách nhiệm soạn thảo quyết định tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh ký ban hành (nếu có kết luận khác với bản dự thảo quyết định ban đầu).Nội dung quyết định phải đảm bảo tính chính xác, đúng quy định về trình tự, thủtục giải quyết đơn tranh chấp, đơn khiếu nại.

6. Chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tài liệu, bản dự thảo quyết định hànhchính trình lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trong thời hạn khôngquá 02 ngày, ngày làm việc, tính kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, tài liệu cóliên quan.

Trong quá trình xem xét, nếu bảndự thảo quyết định chưa đảm bảo tính pháp lý, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh có văn bản chuyển trả lại cho cơ quan tham mưu làm lại. Thời hạn làm lạiquyết định không quá 02 ngày, ngày làm việc, tính kể từ khi nhận được văn bảnchuyển trả lại quyết định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với những quyết định đã thựchiện đúng theo quy định, lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Điều 17.Trình tự, thủ tục thụ lý, thẩm tra xác minh và giải quyết đơn thuộc thẩm quyềncủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị và xã, phường, thị trấn (Hội đồngtư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn) áp dụng thực hiệntheo Điều 15, 16 của Bản Quy định này.

1. Đối với cấp huyện, thị:

Khi nhận đơn khiếu nại đối với quyếtđịnh giải quyết đơn tranh chấp đất đai hoặc quyết định giải quyết đơn khiếunại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị chỉ đạo cho cơ quan Thanh tra phúc tralại vụ việc và có kết luận, kiến nghị giải quyết cụ thể (theo khoản 1, Điều 36và Điều 38 Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2005).

2. Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

Đối với đơn tranh chấp đất đai phảithông qua Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn đểhòa giải.

Khi có phát sinh tranh chấp, mâuthuẫn trong nội bộ nhân dân ở cơ sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải chỉ đạo hòa giảikịp thời và có biện pháp ngăn chặn tại chỗ, không để phát sinh phức tạp. Nếu cóvụ việc phức tạp xảy ra Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phảinhanh chóng cử cán bộ cấp mình hỗ trợ Tổ hòa giải (hoặc Hội đồng hòa giải) xácminh, thu thập chứng cứ pháp lý và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhândân cùng cấp để hòa giải đảm bảo đúng nguyên tắc pháp luật và đạt hiệu quả.

Các biên bản hòa giải (thành hoặckhông thành) phải có ý kiến kết luận của người chủ trì, có chữ ký của các bênđương sự và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân nơi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp.

Điều 18.Trình tự thụ lý, thẩm tra xác minh và giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyềncủa Thủ trưởng các sở, ngành thực hiện đúng theo quy định của Luật Khiếu nại –Tố cáo.

Điều 19. Thủtrưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm tra, xác minh đơn phải chịu trách nhiệmtrước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp mình về nội dung do cơ quan, đơn vị mình báocáo kết luận, tham mưu giải quyết đơn, kể cả các văn bản được giao soạn thảonhư: Thông báo kết luận, công văn trả lời đơn và quyết định giải quyết đơntranh chấp và khiếu nại.

Điều 20.Giao Tổ kiểm tra thực hiện quyết định hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểmtra, đôn đốc, nhắc nhở Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức thi hành nghiêmvà đúng pháp luật đối với các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành.

Điều 21.Về kiểm tra, thanh tra trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết đơn tranh chấpvà đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:

1. Cấp tỉnh: Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh giao cho Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn kiểm tra trách nhiệm đốivới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Giám đốc các sở, ban, ngành vềcông tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của côngdân.

2. Cấp huyện: Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thị giao cho Chánh Thanh tra làm Trưởng Đoàn kiểm tra trách nhiệmđối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị về công tác tổ chức tiếpcông dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thời gian kiểm tra trách nhiệm củacấp trên đối với cấp dưới mỗi năm 02 lần vào giữa năm và cuối năm.

Chương IV

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐCÁO

Điều 22.Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quảnlý của cơ quan, tổ chức cấp nào thì cơ quan, tổ chức cấp đó có trách nhiệm giảiquyết (theo Điều 32 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luậtmà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan cấp nào thìcơ quan cấp đó có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp tố cáo hành vi phạm tội docác cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụnghình sự.

Điều 23.Thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo về quản lý và sử dụng đất đai, về hành vi viphạm pháp luật và quy định về nhiệm vụ, công vụ được giao.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhcó thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch vàPhó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cácsở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và những người khác do mình bổnhiệm và quản lý trực tiếp.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtrực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo về hành vivi phạm pháp luật của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành và nhữngngười khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện,thị giải quyết đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch và Phó Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; Trưởng và Phó Trưởng phòng trựcthuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị, kể cả những người khác do mình bổ nhiệmvà quản lý trực tiếp.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn giải quyết đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người do mìnhquản lý trực tiếp.

Điều 24. Thẩmquyền của cơ quan Thanh tra:

1. Chánh Thanh tra tỉnh có thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận nội dung tốcáo, kiến nghị biện pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết đối vớinhững vụ việc thuộc thẩm quyền được giao.

b) Xem xét, kết luận nội dung tốcáo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị và Thủ trưởng các sở, ban, ngành giảiquyết nhưng có vi phạm pháp luật, hoặc kết luận vụ việc giải quyết có vi phạmpháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quyđịnh.

2. Chánh Thanh tra huyện – thị cóthẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận nội dung tốcáo, kiến nghị biện pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị giải quyếtđối với những vụ việc thuộc thẩm quyền được giao.

b) Xem xét, kết luận nội dung tốcáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Trưởng phòng trực thuộcUỷ ban nhân dân huyện, thị đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật hoặc kết luậnvụ việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xemxét, giải quyết lại theo quy định.

3. Không xem xét giải quyết đối vớinhững đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, nội dung tố cáo không rõ ràng.

Trường hợp người tố cáo không cungcấp được tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ việc do mình tố cáo thì cơ quanThanh tra có trách nhiệm mời người tố cáo đến làm việc nói rõ không giải quyếtvà lập biên bản xếp hồ sơ.

Điều 25.Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết đơn tố cáo tại Điều 23 và Điều 24 BảnQuy định này, thực hiện theo quy định tại các Điều 59, 60, 61, 62 và Điều 65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 của Luật Khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi, bổsung năm 2005.

Chương V

QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 26.Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lýnhà nước về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh;chỉ đạo các cơ quan, tổ chức do cấp mình quản lý thực hiện nghiêm pháp luật vềkhiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả về Chính phủ. Nội dung quản lý công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:

1. Soạn thảo trình Uỷ ban nhân dântỉnh ban hành các văn bản pháp quy, quy định, quy chế về trách nhiệm giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luậtvà hướng dẫn việc thực hiện các quy định về pháp luật giải quyết khiếu nại, tốcáo.

3. Thanh tra, kiểm tra các cấp, cácngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Tổng hợp tình hình khiếu nại,tố cáo, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và báo cáo theo định kỳ, đột xuất.

5. Tổng kết rút kinh nghiệm về côngtác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 27.Các sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thịvà xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của mình; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tracác cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực hiện pháp luật về khiếunại, tố cáo; định kỳ báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vềUỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 26 Quy định này.

Điều 28.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạncủa mình có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dâncùng cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; định kỳ báo cáo kết quảcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quanhành chính nhà nước và cơ quan Thanh tra cấp trên, đồng thời thông báo đến Uỷ banMặt trận Tổ quốc cùng cấp.

Điều 29.Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan khác của Uỷ ban nhân dântỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cấp tỉnhvà cấp huyện, thị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quảnlý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; định kỳ thông báo với Uỷ ban nhân dâncùng cấp về kết quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo mà việc giảiquyết đó được thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý củacơ quan, tổ chức mình (theo Điều 83 Luật Khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi, bổsung năm 2005).

Điều 30.Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu sựgiám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồngnhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổchức thành viên của Mặt trận các cấp, tổ chức Thanh tra nhân dân đối với việcthi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Điều 31.

1. Định kỳ hàng quý, chậm nhất làngày 10 của tháng cuối quý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh qua Chánh Thanh tratỉnh về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý củangành, địa phương mình (theo Điều 57 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợptình hình công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong phạmvi toàn tỉnh, tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ, Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời thông báo kết quả cho Uỷ banMặt trận Tổ quốc tỉnh.

Điều 32. Thanhtra các cấp, các ngành có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơnvị cùng cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giảiquyết đơn khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyếtđịnh xử lý tố cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệmcủa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới, của Thủ trưởng cùng cấp trong việctiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

3. Khi phát hiện có vi phạm phápluật về giải quyết khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơquan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Kiến nghị các biện pháp nhằm chấnchỉnh công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Thủtrưởng cùng cấp.

5. Tổng hợp tình hình khiếu nại,tố cáo và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cùngcấp; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Tổng Thanh tra.

6. Phối hợp cùng Sở Tư pháp tổ chứctập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tiếp dân, thẩm tra xácminh đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 33.Cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân, thẩmtra xác minh đơn và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thì được đề nghịkhen thưởng đột xuất và theo quy định hàng năm.

Người tố cáo có công trong việc ngănngừa thiệt hại cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân thì được khen thưởngtheo quy định của pháp luật.

Điều 34.

1. Cán bộ, công chức nhà nước làmnhiệm vụ tiếp công dân, thẩm tra xác minh đơn và tham mưu giải quyết đơn khiếunại, tố cáo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Điều 96, 97, 98,99 và Điều 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bịtruy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hìnhsự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý bằng một trong các hình thứckỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Hạ ngạch;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.

2. Trường hợp cán bộ, công chức nhànước có những hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xửlý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hạivề vật chất cho người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

a) Thiếu trách nhiệm trong việc tiếpcông dân, thẩm tra xác minh đơn và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo;

b) Gây phiền hà, sách nhiễu, cảntrở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân;

c) Cố tình trì hoãn việc giải quyếtđơn khiếu nại, tố cáo;

d) Làm sai lệch hồ sơ trong quá trìnhgiải quyết đơn khiếu nại, tố cáo;

đ) Ra quyết định giải quyết đơn khiếunại, tố cáo trái pháp luật;

e) Không kịp thời áp dụng biện phápcần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật;

g) Đe dọa, trù dập, trả thù ngườikhiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu nại, tố cáo;

h) Không thực hiện các yêu cầu, kiếnnghị của cơ quan, tổ chức và Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 35.Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ viphạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệthại về vật chất và tinh thần cho cá nhân người khác và cơ quan, tổ chức thìphải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, muachuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật;

2. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáođể xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại tài sản cho cơ quan, tổchức và cá nhân;

3. Tố cáo sai sự thật;

4. Đe dọa, trả thù, xúc phạm ngườikhiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm tiếp công dân và người giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo;

5. Vi phạm các quy định khác củapháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 36.Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định nàyvà báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng,năm, đồng thời gởi cho Thanh tra tỉnh và Phòng tiếp công dân tỉnh để theo dõi.

Điều 37.Giao cho Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy địnhnày. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc ở phầnnào, Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị ở cơ sở, báo cáo đề xuấtđể Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.