ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁTHUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá chothuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1377/SXD-QLN ngày 16/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh BìnhThuận.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 469/QĐ-UB-BT ngày10/5/1993 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định biểu giá chuẩn và nguyêntắc tính toán giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY ĐỊNH

VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮUNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBNDtỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đơn giáthuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giaonhiệm vụ quản lý và cho các hộ gia đình, cá nhân thuê để ở trên địa bàn tỉnhBình Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng đối vớitất cả các hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nướcđể ở.

2. Giá cho thuê các căn hộ chung cưthực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về giá cho thuê từng khu chung cư.

3. Đơn giá thuê nhà ở sở hữu nhànước trong trường hợp đấu giá thuê nhà là đơn giá trúng đấu giá.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhânthuê nhà sở hữu nhà nước để ở nhưng sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh,dịch vụ thì không thuộc đối tượng áp dụng theo Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đơn giá thuê nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước

1. Nguyên tắc xác định đơn giá thuênhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

a) Không tính tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất vào giá cho thuê;

b) Giá thuê nhà ở được UBND tỉnh xemxét, điều chỉnh trường hợp khi Chính phủ có quy định mới mà nội dung quy địnhcủa địa phương không còn

phù hợp.

2. Đơn giá chuẩn thuê nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước:

Số TT

Cấp nhà ở

Đơn vị tính

Đơn giá thuê

1

Nhà cấp IIA

đ/m2 SD/tháng

6.200

2

Nhà cấp IIB

đ/m2 SD/tháng

5.900

3

Nhà cấp IIIA

đ/m2 SD/tháng

5.600

4

Nhà cấp IIIB

đ/m2 SD/tháng

5.100

5

Nhà cấp IVA

đ/m2 XD/tháng

3.700

6

Nhà cấp IVB

đ/m2 XD/tháng

3.400

7

Nhà cấp IVC

đ/m2 XD/tháng

3.100

3. Hệ số điều chỉnh đơn giá cho thuênhà ở theo chất lượng nhà:

a) Những căn nhà có chất lượng cònlại từ 70% trở lên được áp dụng mức giá cho thuê bằng 100% đơn giá chuẩn chothuê nhà ở;

b) Những căn nhà có chất lượng cònlại dưới 70% được áp dụng mức giá cho thuê bằng 70% đơn giá chuẩn cho thuê nhàở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm traviệc thực hiện giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng theo dõiquản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện đang cho các hộ gia đình, cá nhânthuê.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính ràsoát, theo dõi quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện đang cho các hộ giađình, cá nhân thuê. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những trường hợp tồntại trước đây (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan,đơn vị có chức năng quản lý, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Pháttriển nhà, Phòng Hạ tầng - Kinh tế, Công ty Công trình công cộng các huyện, thịxã, thành phố căn cứ Quy định này tính lại tiền thuê nhà và ký lại hợp đồng mới(khi hợp đồng cũ đã hết hiệu lực) cho các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Truy thu đầy đủ các trường hợpcòn nợ đọng tiền thuê nhà trước khi ký lại hợp đồng mới. Trường hợp hộ giađình, cá nhân không thực hiện nộp tiền vào ngân sách thì báo cáo cơ quan raquyết định cho thuê nhà thu hồi lại quyết định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhànước tại Quy định này được áp dụng để tính tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhànước của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.