ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ SẮC PHỤC CỦALỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2005/NĐ-CP ngày10/6/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phụccủa lực lượng chuyên trách quản lý đê điều;

Căn cứ Quy định phân công, phân cấpquản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức được ban hành tại Quyếtđịnh số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệpvà PTNT tại Tờ trình số 513/TT-NN ngày 03/4/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 234/TTr-SNV ngày 18/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyếtđịnh này Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượngchuyên trách quản lý đê điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thủ trưởng cáccơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ SẮC PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCHQUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 củaUBND tỉnh)

Điều 1. Vị trívà chức năng.

1. Lực lượng chuyên trách quản lý đê điềuđược tổ chức thành các hạt quản lý đê trong phạm vi các huyện có đê từ cấp IIIđến cấp đặc biệt.

Hạt quản lý đê điều chuyên trách là đơnvị trực thuộc Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều thuộc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

2. Lực lượng chuyên trách quản lý đê điềucó chức năng trực tiếp quản lý và bảo vệ đê, từ đê cấp III đến đê cấp đặc biệttrên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Hạt Quản lý đê có trụ sở làm việc,có con dấu và tài khoản tại kho bạc để thanh toán vốn duy tu bảo dưỡng đê điều thuộcphạm vi hạt quản lý.

Điều 2. Nhiệmvụ, quyền hạn của Hạt Quản lý đê.

1. Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp quản lý bảo vệ đê điều, từđê cấp III đến đê cấp đặc biệt, cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễnbiến tình trạng đê điều;

- Lập hồ sơ lưu trữ và cập nhật thườngxuyên các dữ liệu về đê điều;

- Quản lý vật tư dự trữ chuyên dùng phụcvụ công tác phòng, chống lụt bão theo quy định;

- Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịpthời và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về đê điều theo quy định của phápluật;

- Tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ kỹ thuậtđối với lực lượng quản lý đê, nhân dân các huyện, thành phố Vinh và thị xã CửaLò.

b) Tham mưu, đề xuất về kỹ thuật, nghiệpvụ trong việc bảo vệ đê điều và phòng, chống lụt bão, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch tu bổ đê điềuhàng năm;

- Phương án hộ đê, phòng, chống lụtbão;

- Xử lý sự cố đê điều;

- Xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều;

- Chuẩn bị vật tư dự trữ phục vụ hộ đê,phòng, chống lụt bão trong dân;

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật vềđê điều, vận động cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ đê điều.

c) Giám sát việc xây dựng, tu bổ các côngtrình đê điều, cụ thể như sau:

- Kỹ thuật và tiến độ xây dựng, tu bổđê điều từ mọi nguồn vốn đầu tư;

- Việc xây dựng công trình được cấp giấpphép xây dựng có liên quan đến an toàn của đê điều và thoát lũ;

- Quá trình xử lý vi phạm đê điều theoquy định của pháp luật.

d) Tổ chức xử lý giờ đầu các sự cố đêđiều, cụ thể như sau:

- Tuần tra, phát hiện và báo cáo kịp thờitình trạng, các diễn biến hư hỏng và sự cố đê điều;

- Lập ngay phương án xử lý khẩn cấp giờđầu các sự cố đê điều;

- Trực tiếp tham gia xử lý và hướng dẫnkỹ thuật xử lý các sự cố;

- Tập huấn kỹ thuật cho các lực lượngthực hiện nhiệm vụ hộ đê, phòng, chống lụt, bão.

đ) Kiểm tra và phối hợp với các tổ chứcthanh tra việc thi hành pháp luật và quản lý đê điều.

2. Quyền hạn:

a) Triển khai thực hiện các quy định tạimục 1, mục 2 của Điều này.

b) Là thành viên chính thức trong Hộiđồng nghiệm thu các công trình xây dựng, tu bổ đê điều thuộc mọi nguồn vốn.

c) Lập biên bản hoặc quyết định tạm đìnhchỉ và chậm nhất trong 03 ngày kể từ khi ra quyết định phải báo cáo cấp có thẩmquyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đêđiều.

d) Trong tình huống khẩn cấp, có nguycơ vỡ đê, được quyền báo cáo lên Ủy bannhân dân các cấp và cơ quan quản lý nhà nước về đê điều thuộc Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn.

đ) Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ,duy tu, bảo dưỡng đê điều theo kế hoạch được cấp trên giao.

Điều 3. Tráchnhiệm của Hạt Quản lý đê.

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật dothiếu trách nhiệm dẫn đến vỡ đê trong các trường hợp:

a) Đối với công chức, viên chức trực tiếpquản lý đê:

- Không phát hiện kịp thời sự cố hư hỏngđê điều hoặc báo cáo chậm, báo cáo không trung thực;

- Khôngđề xuất kịp thời các biện pháp kỹ thuật xử lý giờ đầu các sự cố về đê điều.

b) Đối với Hạt trưởng trực tiếp quảnlý đê:

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Khôngkiểm tra, đôn đốc công việc đã giao cho công chức, viên chức quản lý đê.

2. Liên đới chịu trách nhiệm trước phápluật trong trường hợp thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị thi công làm saiđồ án kỹ thuật tu bổ đê điều; thiếu giám sát để các tổ chức, cá nhân làm saicác nội dung cho phép liên quan đến sự an toàn của đê điều và công trình thoát lũ.

3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, côngchức, viên chức lực lượng chuyên trách quản lý đê điều phải mặc sắc phục, phù hiệu,cấp hiệu và thẻ công chức.

Điều 4. Tổ chức,biên chế, kinh phí và trang bị của lực lượng chuyên trách quản lý đê.

1. Tổ chức và biên chế các Hạt Quản lýđê điều chuyên trách.

a) Tổ chức:

- Hạt quản lý đê Đô Lương;

- Hạt quản lý đê Thanh Chương;

- Hạt quản lý đê Nam Đàn;

- Hạt quản lý đê Hưng Nguyên I;

- Hạt quản lý đê Hưng Nguyên II;

- Hạt quản lý đê Vinh.

b) Biên chế:

Thực hiện định mức một người quản lý trựctiếp 03 km đê.

2. Kinh phí hoạt động của Hạt Quản lýđê do ngân sách nhà nước bảo đảm theo định mức chung của Chi cục do ngân sách tỉnhđảm bảo.

Chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi và chếđộ trang bị dụng cụ, thiết bị, phương tiện, sắc phục và bảo hộ lao động thựchiện theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Phù hiệu,cấp hiệu, thẻ và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê.

1. Phù hiệu, cấp hiệu, thẻ và sắc phụccủa lực lượng chuyên trách quản lý đê thực hiện theo quy định tại Phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 78/2005/NĐ-CP Việc cấp phù hiệu, cấp hiệu, thẻ vàsắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê được thực hiện theo các quy địnhnhư sau:

- Mũ kêpi 03 năm cấp 01 lần;

- Mũ mềm 02 năm cấp 01 lần;

- Mũ bông 03 năm cấp 01 lần;

- Áo bông 03 năm cấp 01 lần;

- Quần áo thu đông, áo gilê và ca vát03 năm cấp 01 lần;

- Quần áo xuân hè 01 năm cấp 01 lần (nămđầu cấp 02 bộ);

- Tất chân 01 năm cấp 01 lần (năm đầucấp 02 đôi);

- Giầy da 03 năm cấp 01 lần;

- Thắt lưng da 03 năm cấp 01 lần.

2. Kinh phí cấp cho làm phù hiệu, cấphiệu, thẻ và sắc phục do ngân sách nhà nước đảm bảo trong kinh phí hoạt động củaHạt Quản lý đê.

Điều 6. Tráchnhiệm của các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã có đê.

1. Sở Nông nghiệp & Phát triển nôngthôn chỉ đạo Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều hướng dẫn về kỹthuật, chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn nghiên cứu tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ đượcgiao.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm giải quyếtkinh phí theo quy định tại Nghị định số 78/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có đê có trách nhiệm phối hợpvới Chi cục Phòng chống lụt bão & Quản lý đê điều tổ chức thực hiện pháplệnh về đê điều và các quy định trong quyết định này.