ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤM TỤTẬP ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỂĐẢM BẢO TRẬT TỰ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN AN, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trậttự công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờtrình số 304/TTr-CAT (PV11) ngày 25/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấm tụ tập đông người, cấm ghiâm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường để đảm bảo trật tự côngcộng địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1- Đường Nguyễn Huệ: đoạn từ ngã tư Nguyễn Huệ -Trương Định đến Cầu Dây.

2- Đường Trương Định: đoạn từ ngã tư Trương Định- Nguyễn Huệ đến trụ sở Tỉnh ủy.

3- Đường Lý Thường Kiệt.

4- Đường Phan Bội Châu.

5- Đường Trương Công Xưởng: đoạn từ ngã tưTrương Công Xưởng - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trương Công Xưởng - Nguyễn Huệ.

6- Đường Trần Hưng Đạo: đoạn từ ngã tư Trần HưngĐạo - Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Huệ.

- Thời gian cấm tụ tập đông người, cấm ghi âm,ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường nêu trên là 24/24 giờ.

Điều 2. Mọi hoạt động tụ tập đông người,ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực quy định tại Điều 1 quyết định nàyđều phải xin phép và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

- Mọi hành vi vi phạm quy định tại quyết địnhnày sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Công an tỉnh phối hợp vớicác ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thịxã, các tổ chức và cá nhân thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBNDtỉnh./.

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng NC-TCD (2b);
- Lưu: VT, CA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân