ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG TÍNH LỆ PHÍTRƯỚC BẠ NHÀ VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀO QUYẾT ĐỊNH 14/2012/QĐ-UBND NGÀY24/02/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đượcQuốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/08/2001;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chínhphủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 củaChính phủ quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chínhphủ về sửa đổi bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồiđất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường và giải quyếtkhiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chínhphủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chínhphủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứNghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngNai khóa VII, kỳ họp thứ 10 về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiNhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tại Tờtrình số 3104/TT-STC ngày 06 tháng 9 năm 2012 về việc ban hành Quyết định bổsung giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vàophạm vi áp dụng được quy định tại Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở đểbồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sỡ hữu Nhà nước cho ngườiđang thuê, để định giá trong các vụ án của Toà án, thi hành án và để định giátrong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bổ sung phụ lục đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai (kèm theo bảng Phụ lụcsố 1-g và Phụ lục số 01-h.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày06/04/2010 của UBND tỉnh quy định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàichính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Chủtịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng cácđơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

PHỤ LỤC SỐ 01-G

NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hànhkèm theo Quyết định số / 2013/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai)

Cấp

Chiều cao tầng hoặc tổng diện tích sàn

Đơn giá (đồng/m2)

Cấp IV

Chiều cao 3 tầng hoặc tổng diện tích sàn <1.000>2

4.087.000

Cấp III

Chiều cao 4 - 8 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2, phân ra như sau:

- Chiều cao 4-5 tầng (không có thang máy)

- Chiều cao 6 - 8 tầng (có thang máy)


5.025.000

5.245.000

Cấp II

Chiều cao 9 - 19 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2

5.682.000

Cấp I

Chiều cao 20 - 29 tầng hoặc tổng diện tích sàn 1.000m2 đến <>2

6.555.000

Cấp đặc biệt

Chiều cao 30 tầng hoặc tổng diện tích sàn 15.000m2

7.647.000

PHỤ LỤC SỐ 01-H

NHÀ BIỆT THỰ
(Ban hành kèm theoQuyết định số /2013/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngNai)

Hạng

Loại

Đơn giá (đồng/m2)

Hạng 1

Biệt thự giáp tường

5.462.000

Hạng 2

Biệt thự song đôi

6.008.000

Hạng 3

Biệt thự riêng biệt

6.555.000

Hạng 4

Biệt thự cao cấp

7.647.000