ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI CÁC BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định phápluật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệphí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về banhành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thànhphố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờtrình số 9547/STC-BVG-2 ngày 25 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến kháchngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo như các phụ lục đính kèm nhưsau:

- Phụ lục 1: Mức thu phí qua đò tại bếnkhách Lương Văn Cang, quận 8;

- Phụ lục 2: Mức thu phí qua đò tại bếnkhách Hội Đồng, phường 15, quận 8;

- Phụ lục 3: Mức thu phí qua đò tại bếnRạch Cát Sau, quận 8;

- Phụ lục 4: Mức thu phí qua đò tại bếnĐình Bình Đông, quận 8;

- Phụ lục 5: Mức thu phí qua đò tại bếnĐình Ông, phường 15, quận 8;

- Phụ lục 6: Mức thu phí qua đò tại bếnĐá, quận 8;

- Phụ lục 7: Mức thu phí qua đò tại bếnHợp tác xã Phước Bình Mỹ, quận 9;

- Phụ lục 8: Mức thu phí qua đò tại bếnAn Phú Đông, quận 12;

- Phụ lục 9: Mức thu phí qua đò tại bếnMiếu Nổi, phường 15, quận Gò Vấp;

- Phụ lục 10: Mức thu phí qua đò tạibến Bình Quới, quận Bình Thạnh;

- Phụ lục 11: Mức thu phí qua đò tạibến Tân Nhật - Tân Bửu, huyện Bình Chánh;

- Phụ lục 12: Mức thu phí qua đò tạibến Ấp 2, Tân Túc - Tân Nhựt, huyện Bình Chánh;

- Phụ lục 13: Mức thu phí qua đò tạibến Bình Lợi, huyện Bình Chánh;

- Phụ lục 14: Mức thu phí qua đò tạibến Ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè;

- Phụ lục 15: Mức thu phí qua đò tạibến Ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè;

- Phụ lục 16: Mức thu phí qua đò tạibến Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè;

- Phụ lục 17: Mức thu phí qua đò tạibến (hộ Phan Văn Bá) Ấp 3 - 4, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè;

- Phụ lục 18: Mức thu phí qua đò tạibến An Thới Đông - Hiệp Phước, huyện Cần Giờ;

- Phụ lục 19: Mức thu phí qua đò tạibến An Thới Đông - Doi Lầu - Hiệp Phước, huyện Cần Giờ;

- Phụ lục 20: Mức thu phí qua đò tạibến Vàm Sát - Rạch Cát, huyện Cần Giờ;

- Phụ lục 21: Mức thu phí qua đò tạibến Vàm Sát - Tân Tập, huyện Cần Giờ;

- Phụ lục 22: Mức thu phí qua đò tạibến Rạch Lá, huyện Cần Giờ;

- Phụ lục 23: Mức thu phí qua đò tại bếnBà Lụa, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 24: Mức thu phí qua đò tạibến Bình Mỹ, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 25: Mức thu phí qua đò tạibến Thầy Tám Tắc, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 26: Mức thu phí qua đò tạibến Cá Lăng, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 27: Mức thu phí qua đò tạibến Cây Me, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 28: Mức thu phí qua đò tạibến Bò Cạp, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 29: Mức thu phí qua đò tạibến Rạch Bắp, huyện Củ Chi;

- Phụ lục 30: Mức thu phí qua đò tạibến Dòng Sỏi, huyện Củ Chi.

Đối với những bến đò khách ngang sôngcó điều kiện, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện địa bàn liên quan vận độngchủ bến, chủ đò miễn thu phí qua đò đối với học sinh, sinh viên đi học.

Điều 2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí qua đò

1. Chứng từ thu phí:

Tổ chức, cá nhân thu phí phải lập vàcấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí qua đò theo đúng quy định của BộTài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụnghóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyếttheo chế độ quy định.

2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí:

Tổ chức, cá nhân thực hiện theonguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí.

Tiền thu phí được xác định là doanhthu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuếtheo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụngsố tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, tổ chức, cá nhân thu phí phảithực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt độngsản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy định của pháp luậtvề thuế hiện hành.

3. Công khai chế độ thu phí:

Tổ chức, cá nhân thu phí phải niêm yếtgiá vé và thông báo công khai tại địa điểm thu phí ở vị trí thuận tiện để các đốitượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định tại Mục Đ, Phần IV Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính, bao gồm: Tên phí, mứcthu, chứng từ thu, văn bản quy định thu phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng10 năm 2013.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyệnđịa bàn có bến đò khách ngang sông thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việcthu, nộp phí qua đò của các bến đò trên địa bàn phụ trách theo quy định; đề xuấtđiều chỉnh mức thu (nếu có) tại các bến khách ngang sông trên địa bàn phụtrách, gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm tra.

Giao Sở Tài chính xem xét, thẩm tra đềxuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (nếu có) về điều chỉnh mức thu phí quađò phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm, trình Ủy ban nhân dân thành phốquyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giámđốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và các cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - TTUB: CT, các PCT; - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; - Văn phòng Thành ủy;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND/TP; - Các Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở GTVT; - UBND các quận 8, quận 9, quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ; - VPUB: các PVP; - Các Phòng chuyên viên; TTCB; - Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Tín

PHỤ LỤC 1

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG LƯƠNG VĂNCANG, QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 2

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG HỘI ĐỒNG, PHƯỜNG15, QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 3

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG RẠCH CÁT SAU,QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đi với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 4

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ĐÌNH BÌNHĐÔNG, QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

Hành khách

3.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 5

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ĐÌNH ÔNG, PHƯỜNG15, QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

Hành khách

5.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 6

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BẾN ĐÁ, QUẬN 8(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 7

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG HỢP TÁC XÃ ĐÒKHÁCH PHƯỚC BÌNH MỸ, QUẬN 9(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

Hành khách

5.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 8

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG AN PHÚ ĐÔNG,QUẬN 12(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

1.500 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

2.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

1.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 9

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG MIẾU NỔI, PHƯỜNG15, QUẬN GÒ VẤP(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

Hành khách

5.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 10

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BÌNH QUỚI, QUẬNBÌNH THẠNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

3.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 11

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TÂN NHẬT-TÂNBỬU, HUYỆN BÌNH CHÁNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

500 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

500 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

2.500 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 12

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ẤP 2 TÂN TÚC- TÂN NHỰT, HUYỆN BÌNH CHÁNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình phường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 13

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BÌNH LỢI, HUYỆNBÌNH CHÁNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mc thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 14

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ẤP 3 - XÃ PHƯỚCLỘC, HUYỆN NHÀ BÈ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 15

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ẤP 4 - XÃ PHƯỚCLỘC, HUYỆN NHÀ BÈ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

3.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg tr lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 16

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ẤP 3 - XÃ HIỆPPHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 17

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG ẤP 4 - XÃ HIỆPPHƯỚC (PHAN VĂN BÁ), HUYỆN NHÀ BÈ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 18

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG AN THỚI ĐÔNG- HIỆP PHƯỚC, HUYỆN CẦN GIỜ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

3.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

6.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

9.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

6.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 19

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG AN THỚI ĐÔNG- DOI LẦU - HIỆP PHƯỚC, HUYỆN CẦN GIỜ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

6.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

8.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

6.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 20

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG VÀM SÁT - RẠCHCÁT, HUYỆN CẦN GIỜ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

12.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

12.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

20.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

8.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 21

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG VÀM SÁT - TÂNLẬP, HUYỆN CẦN GIỜ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

5.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

5.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

14.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

9.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 22

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG RẠCH LÁ, HUYỆNCẦN GIỜ(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

Hành khách

2.000 đồng/lượt người

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 23

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BÀ LỤA, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

3.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 24

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BÌNH MỸ, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

2.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

1.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 25

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG THẦY TÁM TẮC,HUYỆN CỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

3.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 26

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG CÁ LĂNG, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

3.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

6.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

5.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 27

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG CÂY ME, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

1.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

5.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

4.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 28

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG BÒ CẠP, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 29

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG RẠCH BẮP, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.

PHỤ LỤC 30

MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG DÒNG SỎI, HUYỆNCỦ CHI(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Mức thu

- Hành khách

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe đạp

2.000 đồng/lượt người

- Hành khách và xe máy

4.000 đồng/lượt người

- Hàng hóa từ 50kg trở lên

2.000 đồng/lượt

Đối với hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí theokhung giá nêu trên đối với học sinh, sinh viên đi học.