ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CẤP THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về phân cấpthu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, áp dụng đối với các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Phân cấp và tổ chứcthực hiện

1. Phân cấp

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tổchức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sởthuộc quy mô lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trườngcó quy mô tương đương quy mô lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và cóphát sinh nước thải thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải công nghiệp.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trườnghuyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấphuyện) tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của cáccơ sở thuộc quy mô lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trườngcó quy mô tương đương quy mô lập bản cam kết bảo vệ môi trường và có phát sinhnước thải công nghiệp thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải công nghiệp.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường,Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tạiThông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT .

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp Sở Tài chính và Cục Thuếtỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính,Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng, Trung tâm Nướcsạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyệntổng hợp, báo cáo số liệu hàng năm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thảitrên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số63/2013/TTLT-BTC-BTNMT .

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải công nghiệp từ quý III năm 2013.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trườngcấp huyện

- Tổng hợp, báo cáo số liệu hàngnăm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tạiĐiểm b Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT .

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải công nghiệp từ quý III năm 2013.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuếtỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, tỉnhSóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TN&MT, TC;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí