ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 06 năm 2011 về quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số39/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị địnhsố 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ côngnghiệp;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số23/2009/TT-BCT ;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về antoàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tạiTờ trình số 1331/TTr-SCT ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều quyđịnh tại “Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưsau:

1. Sửa đổi Điều 12 như sau:

Điều 12. Quy định về vận chuyển vật liệunổ công nghiệp

Thực hiện theo Quy định về quản lý vận chuyển vậtliệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của UBNDtỉnh.”

2. Sửa đổi Điều 16 như sau:

Điều 16. Quy định về thời gian nổ mìn

1. Thời gian được phép tiến hành nổ mìn trongngày (trừ những ngày nghỉ Lễ, Tết được quy định tại Điều 17, Quy chế này): Buổitrưa từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 16 giờ 30 phút đến 17giờ 30 phút.

2. Đối với các công trình thi công xây dựng cónhu cầu nổ mìn ngoài các giờ quy định trên, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểmtra, tham mưu UBND tỉnh để cấp phép.”

3. Sửa đổi Điều 17 như sau:

Điều 17. Quy định về thời gian khôngđược vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

1. Những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của BộLuật Lao động: Trước ngày nghỉ 01 (một) ngày và sau ngày nghỉ 01 (một) ngày.

2. Trong mộtsố trường hợp đặc biệt, Sở Công Thương hoặc Công an tỉnh sẽ có thông báo bằngvăn bản việc không được tiến hành nổ mìn trong một thời gian nhất định.”

4. Sửa đổi Điều 18 như sau:

Điều 18. Các quy định về sử dụngVLNCN khi nổ mìn lộ thiên

1. Thuốc nổ và phụ kiện nổ được phép sử dụng lànhững loại nằm trong danh mục VLNCN được Bộ Công Thương ban hành.

2. Khi nổ mìn ở các khu vực có các công trìnhquan trọng và các khu đông dân cư có khoảng cách dưới 500m, nổ mìn lỗ khoan lớn(đường kính ≥65mm) phải sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện.”

5. Sửa đổi Điều 29 như sau:

Điều 29. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy địnhcủa Quy chế này và các quy định khác của pháp luật liên quan về hoạt độngVLNCN, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính theo quyđịnh tại Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định của Chính phủquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý VLNCN; hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quyđịnh của pháp luật.

Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn cửa quyền,gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN; bao che cho ngườivi phạm pháp luật về hoạt động VLNCN hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quảnghiệm trọng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy địnhcủa pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 10 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức hoạt động vật liệu nổcông nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ