ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2010 CỦA UBND THÀNHPHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT" TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (BanThi đua - Khen thưởng) tại Tờ trình số 2147/TTr-SNV (BTĐ) ngày 27/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một phầnĐiều 5 của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố vềviệc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trênđịa bàn thành phố Hà Nội thành Điều 5 mới như sau:

"Điều 5. Hình thức khenthưởng:

1. Cá nhân đạt danh hiệu"Người tốt, việc tốt" tiêu biểu hoặc được công nhận có "Việctốt" của Thành phố được tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chínhphủ;

2. Cá nhân đạt danh hiệu"Người tốt, việc tốt" hoặc được công nhận "Việc tốt" do Sở,ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc tặng được cấp Giấy chứngnhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT. T.Ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB Bộ TP;
- Sở Tư pháp HN;
- VPUB: TH, CB, THh;
- Lưu: VT, BTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo