UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀSỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁINGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Căn cứ Nghịđịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiếtthi hành một số điều Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam - Bộ Xây dựng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủtục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2011 của liên Bộ: Tư pháp - Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sảngắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 338/TTr-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2014và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 397/STP-XDVB ngày 06 tháng 9năm 2014 về việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc banhành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sảngắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vàQuyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh TháiNguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định kèm theo Quyết định số12/2011/QĐ-UBND .

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

QUY ĐỊNH

VỀĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀSỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁINGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định một sốnội dung thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh theoquy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định củaChính phủ quy định về việc Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); Đăng ký biến động vềsử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơsở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ giađình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhânnước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Những nội dung liên quankhông ghi tại văn bản này được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013,Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số43/2014/NĐ-CP ) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của BộTài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Thông tư số23/2014/TT-BTNMT) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 củaBộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (gọi tắt là Thông tư số24/2014/TT-BTNMT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước vềtài nguyên và môi trường, nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, công chứcđịa chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liênquan.

2. Người sử dụng đất theo quyđịnh tại Điều 5 Luật Đất đai.

3. Các đối tượng khác có liênquan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 3. Cơ quan tiếp nhận hồsơ và trả kết quả

1. Người sử dụng đất, chủ sởhữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cưở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại bộphận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường.

2. Người sử dụng đất là hộ giađình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sởhữu nhà ở, gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ và nhận Giấychứng nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Trường hợp hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã thì Uỷban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăngký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứngnhận thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ bannhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ởcác cấp có trách nhiệm viết giấy biên nhận nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báobằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu còn thiếu).

5. Trường hợp người sử dụngđất, sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghịcấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theoquy định của pháp luật.

6. Việc trả kết quả giải quyếtthủ tục hành chính được thực hiện như sau:

a) Kết quả giải quyết thủ tụchành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đấttrong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả giảiquyết, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này.

b) Trường hợp phải thực hiệnnghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Giấy chứngnhận được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền vớiđất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; Trường hợp thuêđất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồngthuê đất; Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hànhchính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xácđịnh được miễn nghĩa vụ tài chính.

c) Trường hợp hồ sơ không đủđiều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ vàthông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết.

Điều 4. Thành phần hồ sơ khithực hiện thủ tục hành chính

1. Thành phần hồ sơ thực hiệnthủ tục Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứngnhận; Đăng ký biến động thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10,Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT .

2. Thủ tục đăng ký, cấp giấychứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, côngtrình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, thành phần hồ sơ thực hiệntheo quy định tại Khoản 3, Điều 72, Nghị định 43/2014/NĐ-CP .

3. Thủ tục đăng ký giao dịchbảo đảm, thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sảngắn liền với đất.

Chương II

ĐĂNGKÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 5. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứngnhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Trường hợp người sử dụng đấtđề nghị đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tựthực hiện như sau:

a, Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT .

b, Trong thời gian không quá 12ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thựchiện các công việc sau:

- Trường hợp đăng ký đất đaithì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợpkhông có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghịđịnh 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạngtranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

- Trường hợp đăng ký tài sảngắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản so với nội dung kê khai đăngký; Trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghịđịnh 43/2014/NĐ-CP thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; Đốivới nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộchay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạchđược duyệt; Xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhậncủa tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng, hoặc hoạt động đo đạcbản đồ.

- Trường hợp chưa có bản đồ địachính thì trước khi thực hiện các công việc trên, Ủy ban nhân dân cấp xã phảithông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện trích đo địa chínhthửa đất, hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đấtnộp (nếu có) trong ngày làm việc (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đokhông quá 10 ngày làm việc và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấpGiấy chứng nhận).

- Niêm yết công khai kết quảkiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thờiđiểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất,tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày (thời gian công khai kết quảkiểm tra không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận); Xemxét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất.

c, Trong thời gian không quá 07ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

- Trường hợp người sử dụng đấtnộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, thì Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để lấy ýkiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều này.

- Trích lục bản đồ địa chínhhoặc trích đo địa chính thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính, hoặc đã cóbản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểmtra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) (thờigian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc và khôngtính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận).

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xácminh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủđiều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Cập nhật thông tin thửa đất,tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai(nếu có).

- Trường hợp chủ sở hữu tài sảngắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so vớigiấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thìgửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó; Trongthời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liềnvới đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất.

2. Trường hợp người sử dụng đấtđã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứngnhận thì trình tự thực hiện như sau:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trongngày làm việc.

b) Trong thời gian không quá 04ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

- Trường hợp người sử dụng đấtđề nghị cấp Giấy chứng nhận thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xácđịnh và thông báo thu nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đốitượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật.Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thờihạn không quá 05 ngày làm việc.

- Chuẩn bị hồ sơ để chuyểnphòng Tài nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận.

c) Trong thời hạn 03 ngày làmviệc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm:

Kiểm tra hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp thuê đất thì trìnhUBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và ký Giấychứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyđịnh của pháp luật.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyệnthực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn 02 ngày làmviệc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường,Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.

đ) Sau khi Ủy ban nhân dân cấphuyện ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận,sao Giấy chứng nhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắnliền với đất, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơsở dữ liệu đất đai; Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa UBNDcấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận cho người đượccấp, thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 6. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước,cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người việt Nam định cưở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư đang sử dụng đất (gọi chung là tổ chức)

1. Trường hợp tổ chức sử dụngđất đề nghị đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì trình tựthực hiện như sau:

a, Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ theo quy định.

b, Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đếnVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở trong ngày làm việc.

c, Trong thời gian không quá 12ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

- Trích lục bản đồ địa chínhhoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính, hoặc đã có bảnđồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi, hoặc kiểm trabản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) (thời giantrích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá 10 ngày làm việc và không tínhvào thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận).

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tàisản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nướcngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự ánđầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạtđộng xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

-Kiểm tra hồ sơ đăng ký; Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhậnđủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.

- Cập nhật thông tin thửa đất,tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai(nếu có).

d, Trường hợp chủ sở hữu tàisản gắn liền với đất không có giấy tờ, hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi sovới giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó;Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắnliền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất.

2. Trường hợp tổ chức sử dụngđất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấychứng nhận thì thực hiện như sau:

a, Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc.

b, Trong thời gian không quá 4ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện như sau:

Gửi thông tin địa chính đến cơquan thuế để xác định và thông báo thu, nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợpkhông thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quyđịnh của pháp luật; Chuẩn bị hồ sơ để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường.

c, Trong thời hạn không quá 04ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

Kiểm tra hồ sơ và trình UBNDtỉnh ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp thuê đất thì trìnhUBND tỉnh ký quyết định cho thuê đất; Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồngthuê đất và trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đãhoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

d, Ủy ban nhân dân tỉnh thựchiện các công việc sau:

Trong thời hạn 03 ngày làmviệc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủyban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.

e, Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnhký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Vào sổ cấp Giấy chứng nhận, sao Giấy chứngnhận để lưu và gửi các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất,cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệuđất đai; Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Tài nguyênvà Môi trường để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệ phí cấpgiấy theo quy định (nếu có).

Điều 7. Trình tự, thủ tụcđăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở

1. Chủ dự án nhà ở có tráchnhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận hoặc cung cấp hồ sơ cho bênmua để tự đi đăng ký.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trongngày làm việc.

3. Trong thời gian không quá 10ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các côngviệc sau:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhậnvào đơn đăng ký; Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụtài chính (nếu có). Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính(nếu có), trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

- Kiểm tra hồ sơ, in Giấy chứngnhận, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

4. Trong thời gian không quá 4ngày, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

- Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình cấp có thẩm quyền xem xét ký Giấy chứng nhận;

- Chuyển cho Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá 2ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Xác nhận thay đổi vào Giấychứng nhận đã cấp của bên chuyển nhượng;

- Sao lưu hồ sơ theo quy định,chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhậnvà thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có).

Chương III

ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN

Điều 8. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khiđược cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạnchế thửa đất liền kề

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làmviệc.

3. Trong thời gian không quá 10ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau đây:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ;

- Cập nhật thông tin thửa đất,tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai(nếu có);

- Xác nhận thay đổi lên Giấychứng nhận đã cấp (nếu có yêu cầu).

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 9. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nhận hồ sơ và chuyển đến cơ quan tài nguyên và môi trường trong ngày làmviệc.

3. Trong thời gian 03 ngày làmviệc, cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất;

- Chuẩn bị hồ sơ trình Uỷ bannhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất.

4. Trong thời gian không quá 02ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm ký Quyết địnhcho phép gia hạn sử dụng đất.

5. Cơ quan tài nguyên và môitrường sau khi nhận được quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyềnchuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc.

6. Trong thời gian không quá 05ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tàichính (nếu có); Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếucó), trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc;

- Thẩm tra hồ sơ, xác nhận vàoGiấy chứng nhận đã cấp (sau khi người sử dụng đất nộp chứng từ thực hiệncác nghĩa vụ tài chính về đất);

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

7. Đối với trường hợp xin giahạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việcthẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủtục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

8. Trường hợp dự án đầu tư cóđiều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sửdụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án.

9. Đối với những trường hợpkhông đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môitrường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Điều 10. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cánhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làmviệc.

3. Trong thời gian không quá 10ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ;

- Thẩm tra hồ sơ, xác nhận thờihạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1, Điều 126 vàKhoản 3, Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp;

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 11. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làmviệc.

3. Trong thời gian không quá 13ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia táchthửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan tàinguyên và môi trường để thẩm định, trình cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụngđất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

4. Trong thời hạn không quá 05ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơcho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá 02ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 12. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Người sử dụng đất, sở hữucông trình nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quyđịnh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làmviệc.

3. Trong thời gian không quá 05ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vàođơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan tàinguyên và môi trường.

4. Trong thời gian không quá 03ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm sau:

Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá 02ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

6. Trường hợp Giấy chứng nhậnđã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì thực hiện thêm các bước công việcsau (trước khi chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả), trong thời giankhông quá 01 ngày làm việc:

a, Thông báo danh sách cáctrường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhậnthế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b, Xác nhận việc đăng ký thếchấp vào Giấy chứng nhận sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

7. Việc trao Giấy chứng nhậnmới cấp đổi trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chứctín dụng được thực hiện đồng thời giữa ba bên, gồm: Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định sau:

a, Người sử dụng đất ký nhậnGiấy chứng nhận mới từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho tổ chức tíndụng nơi đang nhận thế chấp;

b, Tổ chức tín dụng có tráchnhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả để chuyểnVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quản lý.

Điều 13. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Người sử dụng đất, chủ sởhữu tài sản nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quyđịnh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Trong thời gian không quá15 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vàođơn đề nghị về lý do cấp lại Giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan tàinguyên và môi trường.

4. Trong thời gian không quá07 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận (bịmất) và ký Giấy chứng nhận (mới);

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phí cấpgiấy theo quy định (nếu có).

Điều 14. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộctrường hợp “dồn điền đổi thửa”; Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằngquyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Chuyển quyền sử dụngđất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợvà chồng

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Trong thời gian không quá05 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiệncác công việc sau:

-Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ, gửi thông tinđịachính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); Cơ quan thuế cótrách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 05ngày làm việc;

- Xác nhận nội dung biến độngvào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Trường hợp phải cấp lại, cấpđổi Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứngnhận cho người sử dụng đất.

Cơ quan tài nguyên và môitrường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a, Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ cho Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất,trong thời hạn không quá 03 ngày làmviệc;

b, Trong thời gian không quá 02ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

5. Trường hợp người sử dụng đấtthuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bánhoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thì thực hiện trình tự, thủ tụctheo quy định sau:

Ngoài các bước công việc tạikhoản 3 Điều này, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện thêm các công việc sau đây:

a, Lập hồ sơ để cho bên mua,bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

b, Gửi hợp đồng thuê đất chongười mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê.

6. Ngoài các bước công việc tạikhoản 5 Điều này, trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, cơ quan tàinguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thêm các công việc sau:

a, Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy bannhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốnbằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tàisản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất;

b, Ký hợp đồng thuê đất đối vớibên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng vănbản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với ngườibán, người góp vốn bằng tài sản.

7. Trường hợp mua bán, góp vốnbằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửađất trước khi làm thủ tục thuê đất theo quy định tại Điều này.

Điều 15. Trình tự, thời gianthực hiện thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sởhữu tài sản gắn liền với đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây, trong thời hạn khôngquá 01 ngày làm việc:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ;

- Xác nhận nội dung biến độngvào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lập hồ sơ trình cơ quan cơquan tài nguyên và môi trường.

4. Trong thời gian không quá01 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký Giấy chứng nhận;

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đấttrong ngày làm việc.

5. Trong ngày làm việc, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý,cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phí cấpgiấy theo quy định (nếu có).

Điều 16. Trình tự, thời gian thực hiệnthủ tục xóa đăng ký cho thuê, chothuê lại, góp vốnbằngquyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo quy định.

2. Bộphận tiếp nhận và trả kết quảnhậnhồ sơchuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngày làm việc.

3. Trong thời gian không quá 03ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

a, Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ;

b, Xác nhận việc xóa cho thuê,cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên chothuê, cho thuê lại, bên góp vốn.

c, Trường hợp cho thuê, chothuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đấtmà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thuhồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận (thờigian thực hiện công việc này không tính vào thời gian quy định tại Điều này).

d, Trường hợp thời hạn sử dụngđất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốnbằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụngđất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì giữlại Giấy chứng nhận đã cấp.

đ, Thực hiện việc xóa đăng kýcho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

e, Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phícấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 17. Thời gian thực hiệnthủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụngđất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sửdụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đấttrước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận vàkhông thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyểnquyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lầnđầu theo quy định tại Điều 5 của quy định này.

2. Trường hợp chuyển quyền sửdụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyểnquyền, hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, thìthực hiện như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sửdụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

b) Bộphận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất, trong ngày làm việc.

- Trong thời gian không quá 15ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

+ Thông báo bằng văn bản chobên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất vềviệc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõđịa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thôngtin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghịcấp Giấy chứng nhận chi trả);

+ Sau thời hạn 30 ngày (thờigian này không tính vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính), kể từ ngày thôngbáo hoặc đăng tin lần đầu tiên mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, thìgửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếucó);

* Trường hợp có đơn đề nghịgiải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn các bênnộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

+ Cơ quan thuế có trách nhiệmxác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc;

+ Trình cơ quan có thẩm quyềnquyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứngnhận để làm thủ tục;

+ Kiểm tra hồ sơ, in giấychứng nhận và chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra hồ sơ.

c) Trong thời gian không quá07 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

+ Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký Giấy chứng nhận;

+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất,trong ngày làm việc.

d) Trong thời gian không quá03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

+ Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý,cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phícấp giấy theo quy định (nếu có).

Điều 18. Trình tự, thờigian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dothay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; Giảm diện tích thửa đấtdo sạt lở tự nhiên; Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; Thay đổi về nghĩa vụtài chính; Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấpGiấy chứng nhận

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Trong thời gian không quá10 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm trahồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

a, Trích đo địa chính thửa đấtđối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đấthoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưatrích đo địa chính thửa đất.

b, Trường hợp đăng ký thay đổidiện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặccông trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấyphép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến đến cơquan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, trongthời hạn không quá 05 ngày làm việc.

c, Gửi thông tin địa chính đếncơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); Cơ quan thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), trong thời hạn không quá 05 ngàylàm việc.

d, Xác nhận thay đổi vào Giấychứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứngnhận đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tàinguyên và Môi trường; Thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồngthuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất.

4. Trong thời gian không quá03 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm: Thẩm tra trìnhtự, tính pháp lý, trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơcho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Chỉnh lý, cập nhật biến độngvào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, thu lệphí cấp giấy theo quy định (nếu có).

6. Trường hợp người sử dụngđất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về cácnội dung theo quy định tại Điều này thì thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1và Khoản 2, Điều này đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 19. Trình tự, thờigian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sởhữu tài sản nộp một (01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quyđịnh.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trongngày làm việc.

3. Trong thời gian không quá05 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiệncác công việc sau đây:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ;

- Lập biên bản kết luận về nộidung và nguyên nhân sai sót;

- Kiểm tra hồ sơ, thực hiệnđính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót và chuyển cơ quan tàinguyên và môi trường.

4. Trong thời gian không quá04 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện cáccông việc sau:

- Thẩm tra trình tự, tính pháplý, trình UBND cấp có thẩm quyền xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đãcấp có sai sót;

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất.

5. Trong thời gian không quá01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý,cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

- Chuyển đến Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quảđể trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phícấp giấy theo quy định (nếu có).

6. Trường hợp đính chính màngười được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thựchiện theo Điều 12 của Quy định này.

Điều 20. Trình tự, thờigian thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuêđất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đấthoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Trong thời hạn không quá 07ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ, Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tàichính (nếu có); Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính (nếucó), trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc;

-Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấthoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký xác nhận thay đổi vàoGiấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sởdữ liệu đất đai; Chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảđể traoGiấy chứng nhận cho người sử dụng đất, thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếucó), trong ngày làm việc.

Điều 21. Trình tự, thờigian thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tàisản gắn liền với đất

1. Người sử dụng đất nộp một(01) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

2. Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong ngàylàm việc.

3. Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất thực hiện các việc sau:

Trong thời hạn không quá 01ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trongngày làm việc tiếp theo):

- Ghi nội dung đăng ký giaodịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lývào Sổ Địa chínhtheo quy định của pháp luật;

- Chứng nhận việc đăng ký vàoĐơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thu phí, lệ phí theo quyđịnh và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Xử lý chuyển tiếp

Các trường hợp đã nộp hồ sơ đềnghị cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sảngắn liền với đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, mà chưa đượccấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động, thì cơ quan tài nguyên và môitrường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, UBND cấp xã tiếp tục giảiquyết theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày15/3/2011 và Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh.

Điều 23. Trách nhiệm củacác Sở, ngành và UBND các cấp

1. Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm:

a, Tổ chức hướng dẫn, kiểmtra, thanh tra việc thực hiện Quy định này;

b, Xử lý hoặc kiến nghị xử lýnhững cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, cấpGiấy chứng nhận, đăng ký biến động.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với cácSở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện những nộidung liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng trong quy định này;

b) Phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường, UBND cấp huyện giải quyết các vướng mắc liên quan đến công táccấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình mua nhà ở theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có trách nhiệm:

a, Chủ trì, phối hợp với cácSở, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn thực hiện cácnội dung liên quan đến quản lý nhà nước về nông nghiệp trong quy định này;

b, Cung cấp thông tin về phạmvi hành lang bảo vệ đê, kè sông, kênh, mương thuỷ lợi, quy hoạch thoát lũ theođề nghị của cơ quan liên quan đến quy định này.

4. Sở Văn hoá Thể thao và Dulịch có trách nhiệm:

Cung cấp thông tin về di tíchlịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan và UBND cấp huyện xác định chỉ giới phạm vi bảo vệ di tích lịch sử vănhoá, danh lam thắng cảnh trên bản đồ và thực địa theo quy định.

5. CụcThuế tỉnh có trách nhiệm:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vịtrực thuộc thực hiện quy định này.

6. Uỷ ban nhân dân cấp huyệncó trách nhiệm:

a, Phân công nhiệm vụ, quyđịnh trách nhiệm cho các phòng, ban và cán bộ, công chức, viên chức trong việcthực hiện quy định này;

b, Tổ chức kiểm tra, thanh traviệc thực hiện cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai trên địa bàn; xửlý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định này theo thẩm quyền.

7. Uỷ ban nhân dân cấp xã cótrách nhiệm:

Tổ chức tuyên truyền chủtrương, chính sách, pháp luật và việc thực hiện quy định này đến cán bộ, côngchức và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Điều 24. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quyđịnh này nếu phát sinh vướng mắc, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các Sở, Ban, ngànhcó trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp,báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.