ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 42/QĐ- UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng cơ bản

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 385/HĐBT ngày 7/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Căn cứ vào thông tư 01/TTLB ngày 09/3/1991 của Bộ Xây dựng - Ủy ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước và thông tư số 04/TTLB ngày 09/11/1991 của Ủy ban kế hoạch Nhà nước - Bộ xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Bản Quy chế này áp dụng cho tất cả các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trừ công trình đặc biệt của Nhà nước) bằng tất cả các loại nguồn vốn xây dựng cơ bản.

- Bản Quy định này được áp dụng cùng với Nghị định 385/HĐBT , thông tư 01/TTLB, thông tư 04/TTLB của Nhà nước đã ban hành.

- Bản quy định này được áp dụng trong toàn tỉnh Lào Cai, thay thế cho bản quy định kèm theo quyết định số 26/QĐ-UB ngày 14/4/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành trong toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm