UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc quy định việc bố trí công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, thực hiện cơ chế “một cửa” đối với UBND các huyện, thị xã

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định sô 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 142/TTr-BCĐCCHC , ngày 15/12/2005,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc bố trí công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”, thực hiện cơ chế “một cửa” đối với UBND các huyện, thị xã như sau:

1. Số lượng công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” có từ 2 đến 3 người. Số công chức này được điều động từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đến, bao gồm những người có phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững và có kỹ năng giao tiếp tốt. Trong đó, bố trí một người có chuyên môn về lĩnh vực địa chính, 1 người có chuyên môn về lĩnh vực tư pháp.

2. Công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” thuộc biên chế của Văn phòng UBND huyện, thị xã, do Chánh Văn phòng UBND huyện, thị xã quản lý trực tiếp và toàn diện.

Điều 2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND các huyện, thị xã, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ, để mỗi công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” có thể tiếp nhận và trả kết quả được các loại hồ sơ công việc qua cơ chế “một cửa”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ