ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 42/UB-QĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN 3 KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG-CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

Căn cứ Nghị định số 11/CP ngày 20/2/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7189/ĐP1 ngày 14/12/1995về việc giao cho Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công bố tiêu chí, tổ chức xét duyệtvà quyết định công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triểncủa các tỉnh;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi, vùng cao và các tỉnh có miềnnúi;
Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ,ngành liên quan về 3 khu vực miền núi, vùng cao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 3 khuvực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triển của các tỉnh (có danh mục kèmtheo).

Điều 2. Ba khu vực miềnnúi, vùng cao là căn cứ để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách kinhtế - xã hội phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ,cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhândân các tỉnh miền núi, vùng cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi

DANHMỤC 3 KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG CAO

Các tỉnh vùng cao

Hà Giang

Lào Cai

Cao Bằng

Lai Châu

Sơn La

Bắc Kạn

Gia Lai

Kon Tum

Đắk Lắk

Lâm Đồng

Các tỉnh miền núi

Lạng Sơn

Quảng Ninh

Yên Bái

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Phú Thọ

Hoà Bình

Bắc Giang

Bình Phước

Vĩnh Phúc

Hà Tây

Hà Nam

Hải Dương

TP Hải Phòng

Ninh Bình

Thanh Hoá

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Trị

Thừa Thiên Huế

TP Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hoà

Ninh Thuận

Bình Thuận

Đồng Nai

Bà Rịa Vũng Tàu

An Giang

DANHMỤC 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC ĐỒNG BẰNG

Sóc Trăng

Kiên Giang

Trà Vinh

Bạc Liêu

Bình Phước

Cà Mau

Đồng Nai

An Giang

Vĩnh Long

Cần Thơ

Bình Dương

Tây Ninh

HỘDÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG XEN KẼ

Cần Thơ

Kiên Giang

Cà Mau

Đồng Nai

Tây Ninh

Trà Vinh

Bạc Liêu

Sóc Trăng

Bình Dương

Bình Phước