ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4202/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

XÁCĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ,PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quyđịnh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNVngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyđịnh hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 1158/TTr-SNV ngày 04/6/2013 về việc xác định hội có tínhchất đặc thù phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã của thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định hội có tínhchất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã (sau đây viết tắt làhuyện) thuộc thành phố Hà Nội gồm 08 hội sau:

1. Hội Người mù.

2. Hội Chữ thập đỏ.

3. Hội Luật gia.

4. Hội Khuyến học.

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong.

6. Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

7. Hội Người Khuyết tật.

8. Hội Đông y.

Điều 2. Xác định hội có tínhchất đặc thù phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt làxã) gồm 07 hội sau:

1. Hội Người mù.

2. Hội Chữ thập đỏ.

3. Hội Người cao tuổi.

4. Hội Khuyến học.

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong.

6. Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

7. Hội Người Khuyết tật.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBNDquận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

1. Rà soát tính hợp pháp và điềukiện để xác định các hội trên địa bàn là hội có tính chất đặc thù theo đúng quyđịnh tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

2. Bố trí ngân sách cấp huyện, ngânsách cấp xã để thực hiện chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữchức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù hoạtđộng trong phạm vi huyện, xã theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh traviệc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ thù lao với người đã nghỉ hưugiữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thùhoạt động trong huyện, trong xã theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhànước.

Điều 4. Giao Sở Nội vụ phốihợp với Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triểnkhai thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Giao Sở Tài chínhcân đối nguồn ngân sách Thành phố để bố trí nguồn ngân sách đối với các quận,huyện, thị xã và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấnthực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND quận, huyện, thịxã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan, và Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện,xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ TCPCP - Bộ Nội vụ;
- TT TU, TTHĐND TP, TTMTTQVN TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND TP;
- Các ban TU: TCTU, TGTU, DVTU, VPTU;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- Trung tâm Công báo TP; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- CVP, PCVP; phòng: NC, TH, VX;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc