UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện,

thị xã, phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1158/TTr-SNV ngày 04/6/2013 về việc xác định hội có tính chất đặc thù phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã của thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã (sau đây viết tắt là huyện) thuộc thành phố Hà Nội gồm 08 hội sau:

1. Hội Người mù.

2. Hội Chữ thập đỏ.

3. Hội Luật gia.

4. Hội Khuyến học.

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong.

6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

7. Hội Người Khuyết tật.

8. Hội Đông y.

Điều 2. Xác định hội có tính chất đặc thù phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là xã) gồm 07 hội sau:

1. Hội Người mù.

2. Hội Chữ thập đỏ.

3. Hội Người cao tuổi.

4. Hội Khuyến học.

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong.

6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

7. Hội Người Khuyết tật.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

1. Rà soát tính hợp pháp và điều kiện để xác định các hội trên địa bàn là hội có tính chất đặc thù theo đúng quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

2. Bố trí ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã để thực hiện chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, xã theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ thù lao với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong huyện, trong xã theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách Thành phố để bố trí nguồn ngân sách đối với các quận, huyện, thị xã và hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, và Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)