UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 421- QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản quy định tạm thời hoạt động của đội thanh niên xung kích tham gia quản lý trật tự giao thông – đô thị

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Giám đốc các ngành: Công an, Giao thông, Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản Qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ của đội thanh niên xung kích tham gia quản lý trật tự giao thông - trật tự đô thị.

Điều 2. Đội Thanh niên xung kích tham gia quản lý trật tự giao thông - trật tự đô thị do Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý; đặt dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo trật tự giao thông - trật tự đô thị thành phố.

Đội có chức năng, nhiệm vụ kết phối hợp các ngành, các cấp, các đơn vị trong thành phố để làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra về trật tự giao thông - trật tự đô thị. (Theo Qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ cơ chế của Đội TNXK tham gia quản lý trật tự giao thông – đô thị kèm theo).

Điều 3. Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo trật tự an toàn giao thông – đô thị, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư