ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác

các công trình cấp nước nông thôn thuộc Dự án nước JICA

______________________

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 10/12/2003.

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ /BNN-XDCB, ngày 06/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt báo cáo các nghiên cứu khả thi Dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá tại Văn bản số 1624/NN &PTNT-KHTC, ngày 15/12/2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hoá tiếp nhận, quản lý và vận hành khai thác các công trình cấp nước thuộc Dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn nguồn vốn ODA của Nhật Bản (Dự án nước JICA), gồm:

1. Các công trình cấp nước đã xây dựng trong năm 2003:

- Công trình cấp nước thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hoá);

2. Các công trình cấp nước sẽ xây dựng trong năm 2005:

- Công trình cấp nước xã Định Tường (huyện Yên Định);

- Công trình cấp nước xã Vạn Thắng (huyện Nông Cống);

- Công trình cấp nước xã Vĩnh Thành và thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc).

Điều 2: Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hoá có trách nhiệm tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ kỹ thuật và công nhân để vận hành, quản lý khai thác các công trình cấp nước nói trên và thực hiện cơ chế tự trang trải về tài chính theo chế độ quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp &PTNT, Xây dựng, Tài chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện được đầu tư Dự án nước JICA, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt &VSMT nông thôn Thanh Hoá và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Mai Văn Ninh