ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010

______________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-CTUB ngày 23/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ đến năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 205/KHĐT-TH ngày 20/5/2005 về việc thẩm định Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm:

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, có tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội, tuy nhiên xăng dầu là một trong các loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện, vì vậy phải đảm bảo sự quản lý và điều tiết của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu, các chủ thể kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước về các điều kiện kinh doanh xăng dầu, nhằm phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lưu thông, kinh doanh xăng dầu.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu, đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu một cách hợp lý theo hướng vừa mở thêm cửa hàng mới, vừa khẩn trương sắp xếp, cải tạo nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hiện có theo các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo thuận tiện và lợi ích của người sử dụng, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Phấn đấu đến cuối năm 2007 hoàn thành việc sắp xếp, xử lý đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa đủ điều kiện.

- Nâng cao hiệu quả đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

- Dự kiến tổng sản lượng xăng dầu kinh doanh tiêu thụ năm 2010 khoảng 440.000 m3, bình quân 330 lít/người.

3. Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

3.1. Định hướng sắp xếp số cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện có chưa đảm bảo các điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

- Đối với những cửa hàng hiện đang sử dụng vừa làm nhà ở, vừa kinh doanh xăng dầu, đây là những trường hợp hết sức nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, phải kiên quyết xử lý dứt điểm trong năm 2006. Nếu chủ hộ xác định để làm nhà ở thì cửa hàng đó không được tiếp tục kinh doanh xăng dầu. Nếu chủ hộ xác định để kinh doanh xăng dầu thì phải bố trí chuyển gia đình đến nơi ở khác, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu lưu động trên phà, các cửa hàng này hiện chưa đảm bảo điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, vì vậy, hạn chế phát triển thêm loại hình cửa hàng bán lẻ xăng dầu này. Đối với những cửa hàng xăng dầu trên phà hiện có phải làm thủ tục đăng kiểm và đảm bảo các thiết bị chống ô nhiễm xăng dầu xuống sông, nếu không đảm bảo thì không cho tiếp tục hoạt động. Thời gian xử lý dứt điểm trong năm 2005.

- Đối với những cửa hàng không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa, các công trình công cộng, các công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác theo quy định về thiết kế cửa hàng xăng dầu TCVN 4530-1998 và quy định về an toàn cháy các công trình xăng dầu TCVN 5684-1992, đây là những cửa hàng không đảm bảo an toàn cháy nổ, phải xử lý khắc phục đảm bảo theo quy định. Thời gian hoàn thành đến hết năm 2007, riêng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm sát nhà ở của dân và các công trình công cộng phải xử lý dứt điểm trong năm 2006.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tùy theo mức độ vi phạm mà có mức độ xử lý phù hợp:

+ Những cửa hàng vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông thì kiên quyết xử lý giải tỏa di dời theo quy định.

+ Những cửa hàng có vi phạm hành lang an toàn giao thông nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông thì doanh nghiệp phải làm thủ tục xin phép các cơ quan thẩm quyền theo phân cấp quản lý hệ thống đường bộ. Thời gian thực hiện hoàn thành vào cuối năm 2006.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu ven sông, nằm trên đất bảo lưu ven sông, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy hiện đang chiếm tỷ lệ lớn trong số cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh, được xử lý như sau:

+ Những cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại nhà sàn trên sông phải xử lý tháo dỡ, di dời phần diện tích lấn chiếm mặt nước, thời gian xử lý dứt điểm trong năm 2006.

+ Những cửa hàng ven sông khác tiếp tục cho phép kinh doanh, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường và phải được cơ quan quản lý đường sông cho phép tồn tại hoạt động.

Tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu sau khi sắp xếp, xử lý phải đảm bảo các điều kiện về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

3.2. Phát triển mới một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường giao thông mới được đầu tư xây dựng và nâng cấp hiện chưa có cửa hàng xăng dầu. Những cửa hàng xây dựng mới phải đảm bảo đúng các điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

3.3. Dự kiến tổng số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 là 410 cửa hàng, bao gồm:

- Thành phố Cà Mau: 52 cửa hàng

- Huyện Đầm Dơi: 66 cửa hàng

- Huyện Cái Nước: 43 cửa hàng

- Huyện Phú Tân: 38 cửa hàng

- Huyện Ngọc Hiển: 38 cửa hàng

- Huyện Năm Căn: 26 cửa hàng

- Huyện Trần Văn Thời: 77 cửa hàng

- Huyện Thới Bình: 44 cửa hàng

- Huyện U Minh: 26 cửa hàng

4. Giải pháp thực hiện:

- Xăng dầu là hàng hóa chiến lược và là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cơ quan chức năng như sở Thương mại, Công an, sở Khoa học và Công nghệ, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải, Chi cục Quản lý thị trường … và chính quyền các cấp phải phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu một cách đồng bộ từ khâu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, quản lý về tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, an toàn cháy nổ nhằm đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh theo quy định.

Đối với việc sắp xếp, xử lý các cửa hàng xăng dầu hiện có: trên cơ sở hiện trạng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu của tỉnh, giao cho sở Thương mại chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra phân loại các cửa hàng xăng dầu theo tình trạng và mức độ vi phạm, thông báo cho các chủ cơ sở kinh doanh về tình trạng các vi phạm, hướng xử lý và hạn thời gian khắc phục để theo dõi kiểm tra. Sau thời gian quy định các cửa hàng nào không khắc phục sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các chủ doanh nghiệp biết và thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về kinh doanh xăng dầu cho cán bộ, nhân viên các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp, những cửa hàng cố tình vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

(kèm theo Báo cáo Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010)

Điều 2. Giao sở Thương mại chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2010, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thương mại, Kế hoạch & Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Tiến Dũng