CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP6 TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9năm 1992;

Để tăng cường công tác chống buôn lậu; chốnggian lận thương mại trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Trưởng ban Chỉ đạo chống buônlậu, chống gian lận thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 6 Trạm Kiểm soát liênhợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Trạm Kiểm soát liên hợp)ở một số địa điểm thuộc khu vực ra - vào biên giới để phát hiện, xử lý hàng hóanhập lậu, gian lận thương mại. Cụ thể gồm 6 Trạm kiểm soát sau:

1. Trạm Dốc Quýt - Lạng Sơn.

2. Trạm Km 15, bến đò Dân Tiến - Quảng Ninh

3. Trạm Đường 9 - Lao Bảo - Quảng Trị

4. Trạm Mộc Bài - Tây Ninh

5. Trạm Đức Huệ - Long An.

6. Trạm Tịnh Biên - An Giang

Điều 2. Thành phần của Trạm Kiểm soátliên hợp gồm các lực lượng: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thịtrường, Thuế vụ do lực lượng Hải quan làm Trưởng trạm, Tổ chức và số lượng biếnchế cụ thể tại các Trạm kiểm soát liên hợp do chủ tịch UBND tỉnh nơi lập trạmquyết định.

Điều 3. Trạm Kiểm soát liên hợp có nhiệmvụ: Kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện hàng hóa xuất, nhập lậu, gian lận thươngmại để xử lý, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của phápluật.

Điều 4. Ban chỉ đạo chống buôn lậu vàgian lận thương mại (Ban 853 TW) ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của cácTrạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốcphòng, Thương mại, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chủ tịch ủyban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị, An Giang, Long An, TâyNinh và Ban Chỉ đạo 853 TW chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng