UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người điều khiển xe bốn bánh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ nhu cầu khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người điều khiển xe bốn bánh của nhân dân trên địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người điều khiển xe bốn bánh cho các Bệnh viện có tên dưới đây:

1. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

2. Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn.

3. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

4. Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long.

5. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

6. Bệnh viện Đa khoa Bán công Hòe Nhai.

7. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Tràng An.

8. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Thăng Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các Bệnh viện có tên trên thực hiện đúng quy chế chuyên môn của Bộ Y tế; xây dựng và thông báo công khai quy trình thực hiện, lệ phí khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo yêu cầu của nhân dân

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện có tên trên có trách nhiệm thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Thị Thanh Hằng