BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4225/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG THỨC BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định 4225/QĐ-BGTVT duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ 2015Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 32 –NQ/BCSĐ ngày 20/11/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công văn số 4136/TCTCHKVN-CPH ngày 04/11/2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán làm cơ sở để lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khi thực hiện Phương án cổ phần hóa, với nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

a) Tiêu chí chung:

+ Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính, có cam kết văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

+ Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

+ Sau thời hạn 10 năm, nhà đầu tư chiến lược được phép chuyển nhượng cổ phần theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Chuyển nhượng cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

(2) Chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận bằng văn bản.

b) Tiêu chí cụ thể:

(1) Nhà đầu tư là một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng hàng không (tập đoàn, tổng công ty, công ty) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Số lượng cảng hàng không do doanh nghiệp quản lý, khai thác trong năm 2014 tối thiểu là 10 cảng hàng không, sân bay, doanh thu của doanh nghiệp năm 2014 tối thiểu là 1,5 tỷ USD hoặc tương đương, trong đó doanh thu khai thác, quản lý cảng hàng không, sân bay tối thiểu 70% tổng doanh thu doanh nghiệp (tương đương 1 tỷ USD), báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 10% doanh thu; vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 2 tỷ USD hoặc tương đương.

(2) Nhà đầu tư là tổ chức tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 5 tỷ USD hoặc tương đương.

Báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 5% doanh thu.

(3) Nhà đầu tư là tổ hợp các tổ chức (tập đoàn/ công ty tài chính; tập đoàn/công ty quản lý khai thác cảng hàng không hoặc công ty kinh doanh dịch vụ phi hàng không) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tổ hợp có tối đa là 03 tổ chức (tập đoàn, tổng công ty, công ty), trong đó phải có ít nhất một tổ chức là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng hàng không.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng hàng không trong tổ hợp phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Số lượng cảng hàng không do doanh nghiệp quản lý, khai thác trong năm 2014 tối thiểu là 05 cảng hàng không, sân bay, doanh thu của doanh nghiệp năm 2014 tối thiểu là 1 tỷ USD hoặc tương đương, trong đó doanh thu khai thác, quản lý cảng hàng không, sân bay tối thiểu 70% tổng doanh thu doanh nghiệp (tương đương 700 triệu USD), báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế, lợi nhuận năm 2014 tối thiểu 10% doanh thu; vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 1 tỷ USD hoặc tương đương.

Các tổ chức còn lại trong tổ hợp phải có tổng mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 không thấp hơn 2 tỷ USD hoặc tương đương, báo cáo tài chính năm 2014 không có lỗ lũy kế.

Sau khi các nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí được lựa chọn để đàm phán, ưu tiên nhà đầu tư có những cam kết mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, thu xếp tài chính để đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

2. Phương thức bán, trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

2.1. Phương thức bán: Bán thỏa thuận trực tiếp sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Trường hợp có hơn 03 (ba) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia hoặc tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện đã đăng ký theo quy định. Trong số các nhà đầu tư đảm bảo các tiêu chí sẽ xem xét, ưu tiên nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng hàng không đăng ký mua hết số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược (20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

2.2. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- Bộ Giao thông vận tải công bố Quyết định Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần và thời hạn nộp hồ sơ trên Website của Bộ Giao thông vận tải ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Hồ sơ bao gồm: Văn bản đăng ký tham gia làm cổ đông chiến lược và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, cam kết về các hỗ trợ cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; Báo cáo tài chính được kiểm toán của các năm 2012, 2013, 2014; Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách nhà đầu tư báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/12/2015).

- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiến hành việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược; tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/01/2016 để xem xét, phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán và giá bán khởi điểm cho nhà đầu tư chiến lược.

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần được bán và giá bán khởi điểm cho nhà đầu tư chiến lược đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và nhà đầu tư đàm phán, thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban CĐ ĐM&PTDN (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, QLDN (Thm 05).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng